1ilaç

FENTANYL CITRATE Antigen IV Ampul

FİLİZ ECZA

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Fentanil

 

 

Etken Madde(ler):

Fentanil 0.05 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 10 i.v. ampul
Üretilmiyor
10 ml'lik 10 i.v. ampul
Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

İntravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır. Cerrahi prosedürlerde tek başına kullanılabilen i.v. analjezik olarak: Yetişkinlerde: Genel başlangıç dozu 100-800 mcg, cevaba bağlı olarak, kontrollü ventilasyon sağlanarak 50 mcg'lık idame dozu uygulanır. Çocuklarda: Genel başlangıç dozu 10 mcg/kg, cevaba bağlı olarak kontrollü ventilasyon sağlanarak 1 mcg/kg'lık idame dozu uygulanır. Genel anestezi ve analjezi idamesinde yardımcı olarak: Yetişkinlerde: 50 mcg doz kullanılması yeterlidir. Çocuklarda: 1 mcg/kg yeterlidir. Nöroleptanaljezi tekniğinde nöroleptik ajanla birlikte: Yetişkinlerde: Başlangıç dozu 100 mcg olup, idame dozu için 50 mcg yeterlidir. Çocuklarda: Başlangıç dozu 10 mcg/kg olup idame dozu 1 mcg/kg'dır. Solunumu desteklenen hastalarda solunum depresanı/analjezik olarak: Yetişkinlerde: 600 mcg'a kadar olabilen başlangıç dozu ile 50-200 mcg idame dozu şeklinde kullanılabilir. Çocuklarda: 1 mcg/kg doz kullanılması yeterlidir. Yaşlı hastalarda dozlar düşürülmelidir. Şişman hastalarda doz, yağsız vücut kütlesine göre hesaplanıp uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Genel ya da lokal anestezide narkotik analjezik katkısı olarak; anestezinin indüksiyonunda droperidol gibi bir nöroleptik ile birlikte anestetik premedikasyon olarak ve genel ya da lokal anestezinin idamesinde yardımcı olarak ve majör cerrahi operasyona girecek yüksek-riskli hastalarda oksijen ile anestetik ajan olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşenlerinden birine ya da başka morfinomimetiklere karşı toleransı olmayan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tüm güçlü opiodlerde olduğu gibi, solunum depresyonu dozla ilişkilidir ve nalokson gibi spesifik bir narkotik antogonisti ile geri döndürülebilir, ancak solunum depresyonunun opioid etkisinden daha uzun sürebilmesi nedeniyle daha sonra ek dozlar gerekebilir. Derin analjeziye post-operatif periyotda da kalıcı olan ya da nüks edebilen belirgin solunum depresyonu eşlik edebilir. Anestezi sırasında hiperventilasyon hastanın CO2'e yanıtını değiştirebilir bu da post-operatif solunumu etkiler. Torakal kasları da kapsayan kas rijiditesi ortaya çıkabilir. Non-epileptik miyoklonik hareketler ortaya çıkabilir. Yeterli miktarda antikolinerjik almayan hastalarda ya da fentanil non-vagolitik kas gevşeticilerle kombine edildiğinde bradikardi ve muhtemelen asistol ortaya çıkabilir. Bradikardi atropinle tedavi edilebilir. Opioidler özelikle hipovolemik hastalarda hipotansiyonu indükleyebilirler. İntraserebral uyumu tehlikede olan hastalarda hızlı bolus enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. Kronik opioid terapisinde olan ya da opioid bağımlılık öyküsü bulunan hastalarda daha yüksek doz gerekebilir. Yaşlı ya da zayıf hastalarda dozun azaltılması önerilir. Kontrol edilemeyen hipotiroidizm, pulmoner hastalık, solunum rezervinin azalması, alkolizm, yetersiz böbrek ya da karaciğer fonksiyonu olan hastalarda opioidler dikkatle titre edilmelidir. Fentanil droperidol ile birlikte kullanıldığında hipotansiyon insidansı daha yüksektir. Droperidol ekstrapiramidal semptomları indükleyebilir ama bu durum antiparkinson ajanlarla kontrol altına alınabilir. Gebe hastalara uygulanmasından önce riskler ve potansiyel yararlar değerlendirilmelidir. Fentanilin plasentaya geçmesi ve fötal solunum merkezinin opiatlara özellikle duyarlı olması nedeniyle doğum sırasında (sezaryen de dahil olmak üzere) uygulama önerilmez (i.m. ya da i.v.). anne sütüne geçebilir. Bu nedenle bu ilacın uygulanmasında sonraki 24 saat içinde emzirme önerilmez. Hasta yalnızca uygulamanın ardından yeterli zaman geçtiğinde araç ya da makine kullanabilirler.

 

Yan Etkileri:

İntravenöz opioid ugulamasıyla bağlantılı olarak ör. solunum depresyonu, apne, kas rijiditesi (torakal kasları da içerebilen), miyoklonik hareketler, bradikardi, (geçici) hipotansiyon, bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi advers reaksiyonlar görülebilir. Daha seyrek bildirilen advers reaksiyonlar: Larenks spazmı,alerjik reaksiyonlar (anaflaksi, bronkospazm, prurit, ürtiker gibi) ve asistol bildirilmiştir. Nadir olgularda operasyondan sonra sekonder rebound solunum depresyonu gözlenmiştir. Droperidol gibi bir nöroleptik ile kullanıldığında ürperme ve/veya titreme; huzursuzluk, post-operatif halüsinasyon episodlar; ve ekstrapiramidal semptomlar görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Barbitüratlar, benzodiazepinler, nöroleptikler, halojenik gazlar, non-selektif MSS depresanları (ör.alkol) narkotiklerin neden olduğu solunum depresyonunu güçlendirebilirler. Fentanil çoğunlukla CYP3A4 tarafından büyük ölçüde ve hızlı biçimde ve metabolize edilir. Oral ritonavir i.v. fentanil klirensini üçte iki oranında azaltmıştır; ancak tek doz i.v. fentanil uygulamasının ardından elde edilen maksimum plazma konsantrasyonu etkilenmemiştir. Herhangi bir cerrahi ya da anestezik uygulamadan 2 hafta önce MAO inhibitörlerinin bırakılması gerekir.