1ilaç

MENOPUR Ampul

FERRİNG

 

 

Etken Madde(ler):

FSH (Folikül stimüle edici hormon) 75 IU, LH (Lüteinizan hormon) 75 IU

 

Piyasa Şekilleri:

5 ampul ve 1 ml'lik 5 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Kadınlarda kısırlık: İnsan menopozal gonadotropini (HMG) i.m. veya s.c. olarak uygulanır ve genellikle tedaviye günlük doz, 75-150 IU FSH'a tekabül edecek şekilde başlanır. Eğer, overler cevap vermezse, dozaj, estradiol salgısında yükselme ve foliküllerde büyüme olana kadar yavaş yavaş yükseltilir. Aynı dozda HMG ile tedavi, ovülasyon öncesi estradiol serum düzeyleri sağlanana kadar devam ettirilir. Eğer bu düzey çok çabuk yükselirse, doz azaltılmalıdır. Ovülasyonu başlatmak için 5000 veya 10000 IU HCG, son HMG uygulamasından 1-2 gün sonra adale içine enjekte edilir. Erkeklerde sterilite: Başlangıçta, haftada, 3x1000-3000 IU HCG/hafta uygulanır. Normal testesteron serum düzeyleri sağlandığında, bir kaç ay, ek olarak, haftada bir HMG i.m. olarak uygulanır. Verilecek olan doz: 3x75-150 IU FSH + 75-150 IU LH'dır.

 

 

Endikasyonları:

Gonadların yetersiz endojen uyarısına bağlı fertilite bozukluklarında kullanılır. Kadında: Anovülasyon kökenli infertilite, folikül olgunlaşması bozukluğu ve/veya corpus luteum yetersizliği (polikistik over hastalığı, PCOD dahil), yardımla üreme programlarında (ör. in vitro fertilizasyon/embriyo transfer-GIFT/ZIFT) çoğul folikül gelişimini uyarmak amacıyla kontrollü over hiperstimülasyonunda endikedir. Erkekte: Hipogonadotropik hipogonadizme bağlı spermatogenez bozukluğunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Over, testis ve hipofiz tümörü olan hastalarla ve hamile kadınlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gonadotropin preparatları ile ovülasyon indüksiyonu sonrası oluşan gebeliklerde artmış bir çoğul gebelik riski vardır. Mevcut verilerin analizi, ovülasyon indüksiyonu ve yardımla üreme programlarında gonadotropin kullanımının artan konjenital malformasyon riski taşıdığını göstermemektedir. Tedaviye başlanmadan önce genital organlarında anatomik anormallik olmadığı muayene ile saptanmalıdır. Gonadotropin düzeylerinin ölçülmesi suretiyle primer gonadal yetmezlik olasılığı ekarte edilmelidir. Kontrol edilemeyen gonad dışı endokrinopati (ör: tiroid ya da adrenal bozukluklar) varlığı bertaraf edilmelidir. Kadın hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sırasında belli aralıklarla estrojen düzeylerinin tayini ve over büyüklüğünün ölçümü ve eğer mümkün olursa ultrasonografi yapılmalıdır. Estrojen düzeyleri takibeden 2-3 gün içinde çok süratle (günlük miktarın 2 katından fazla) artabilir ve muhtemelen çok yüksek değerlere ulaşabilir. Eğer bu istenmeyen hiperstimülasyon (IVF/ET ya da GIFT/ZIFT tedavisinin bir parçası olmak dışında) oluşursa, uygulanmaya hemen son verilmelidir. Bu durumda hCG verilmemelidir, çünkü bu fazda LH-aktif gonadotropin uygulanması çoğul ovulasyonların yanısıra, over hiperstimülasyon sendromuna da neden olabilir. Bu uyarı özellikle polikistik over hastalığı olan hastalar açısından önem taşımaktadır. Hafif over hiperstimülasyonun klinik belirtileri gastrointestinal problemler (ağrı, bulantı, diyare), göğüslerde ağrı ile overlerde ve over kistlerinde bir miktar büyümedir. Nadir olarak hayatı tehdit eden over hiperstimülasyon sendromu olur. Bu durum çatlama olasılığı yüksek büyük over kistleri, assit, sıklıkla hidrotoraks ve nadiren de tromboembolik olaylar ile karakterizedir.

 

Yan Etkileri:

Üriner gonadotropin preparatlarının kullanımıyla ilgili olarak çok nadir allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlar çoğunlukla enjeksiyon yerinde ağrı ve kızarıklık ile döküntü ve ateş gibi genel reaksiyonlardır. Anaflaktik reaksiyonları ile ilgili kesin bir raporlama yoksa da bu olasılık göz önünde bulundurularak ilk uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Ayrıca pulmoner ve kardiyovasküler komplikasyonlar ile hemoperiton nadir olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klomifen ile birlikte kullanımı foliküler cevabı artırabilir. GnRH agonisti ile pituiter desensitizasyondan sonra yeterli bir foliküler cevap için daha yüksek doz gerekli olabilir.