1ilaç

LERCADİP Film Tablet

FAKO 

 

Etken Madde(ler):

Lerkanidipin HCl 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Önerilen dozu günde tek doz, yemekten önce 10 mg’dır. Bireysel olarak hasta yanıtına göre doz 20 mg’a yükseltilebilir. Maksimum antihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden doz ayarlanması kademeli olmalıdır. Şiddetli hipertansiyonda doz ayarlanması periyodu kısaltılmalıdır. Yaşlılarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun günde 20 mg’a yükseltilmesi durumunda dikkatli olunmalıdır. Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunda günde 5 mg’lık bir başlangıç dozu uygulanması önerilir ve günde 10 mg’lık bir maksimum doz ancak istisnai durumlarda aşılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Hafif ve orta şiddetli hipertansiyon tedavisinde tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılmak üzere endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir dihidropiridine veya bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontrendikedir. Etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda da kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Lerkanidipin, hasta sinus sendromu bulunan hastalarda ("pacemaker" yerleştirilmemişse) ve sol ventrikül dışa akım obstrüksiyonu olanlarda kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir. Kontrollü hemodinamik çalışmalar ventrikül fonksiyonlarında orta şiddette ve şiddetli sol ventrikül fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatli olunması gerekir. Gebelik kategorisi D’dir. Hamilelik sırasında veya etkili bir konstraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda uygulanmamalıdır. Lerkanidipinin çok lipofilik olması nedeniyle süte geçmesi beklenebilir. Bu nedenle süt veren kadınlara uygulanmamalıdır. 18 yaşın altındaki hastalarda deneyim bulunmadığından çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

En sık gözlemlenen yan etkiler lerkanidipinin vazodilatör özellikleri ile ilişkili bulunmuştur; ateş basması, periferik ödem, taşikardi, baş dönmesi, halsizlik. Karaciğer transaminazlarının serum düzeylerinde izole ve geri dönüşlü artış bildirilmiştir. Orta ve ileri düzeyde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde kullanımında özel dikkat gösterilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Eş zamanlı olarak digoksinle tedavi edilmekte olan hastaların digoksin toksisitesi belirtileri açısından yakından izlenmesi gerekir. Eş zamanlı olarak günde 800 mg  simetidin uygulanması lerkanidipinin plazma düzeylerinde anlamlı değişmelere neden olmaz, ancak daha yüksek dozlarda dikkatli olunması gerekir. Diğer dihidropiridinlerde olduğu gibi, lerkanidipinin ana metabolik yolağı CYP 3A4 enzimini içine alır. Daha fazla veri elde edilinceye değin, CYP 3A4 enziminin amiodaron, midazolam, diazepam, metoprolol, propranolol, kinidin, eritromisin, fenitoin, rifampisin, terfanidin ve siklosporin gibi inhibitörleri, indükleyicileri ve/veya substratları ile birlikte lerkanidipin kullanılırken çok dikkatli olunması önerilir. Dihidropiridinlerin metabolizması, greyfurt suyu tarafından inhibisyonuna özellikle duyarlı görünmektedir. Metabolizma inhibisyonu sonucunda sistemik biyoyararlanımları artar. Antihipertansif ilaçların vazodilator etkilerini güçlendirebildiğinden alkolden kaçınmalıdır.