1ilaç

AZOSİLİN Tablet

Yavuz İlaç

 

 

Etken Madde(ler):

Ampisilin trihidrat 500 mg, Fenazopiridin HCl 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Mutad doz; yetişkinlerde ve okul çocuklarında günde 3 kez 2'şer tablet, takiben 3 kez 1'er tablettir. İnatçı ve ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar uygulanabilir. Üriner sistem enfeksiyonlarında piridyum antibakteriyel bir ilaçla kombine uygulandığında tedavi süresi 2 günü geçmemelidir. Çünkü, Azosilin ile 2 günü aşan tedavilerin daha sonra tek başına uygulanacak ampisilin tedavisine göre daha yararlı olduğuna dair yeterli kanıt yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Ampisiline duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu alt üriner sistem enfeksiyonlarında endikedir. Piridyum, enfeksiyon nedeni ile alt üriner sistem mukozasının irritasyonuna bağlı sık idrara çıkma, ağrı ve yanma gibi belirtilerin semptomatik tedavisini sağlar.

 

 

Kontrendikasyonları:

Penisilin ve piridyuma alerjisi olanlarda, hepatitli ve böbrek yetersizliği olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Kullanımı sırasında idrarı turuncu-kırmızı renge boyayabilir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobacter, pseudomonas) ve mantarlarla (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Ampisilin ve piridyumun gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Ampisilin süte geçer. Emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır. Piridyumun süte geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Bulantı, kusma, diyare, ciltte kızarıklık, alerjik deri döküntüleri, abdominal şikayetler ve anjiyonörotik ödem görülebilir. Diğer penisilinlerde olduğu gibi aşırı duyarlılığa bağlı reaksiyonlar; penisiline aşırı duyarlılık durumlarında veya alerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları, ürtiker ve deri döküntüleri şeklindedir. Çok nadir olarak eksfoliyatif dermatit ve eritema multiforme de görülmüştür. Anafilaktik reaksiyonlarda antihistaminiklerin yanında gerekirse sistemik kortikosteroidler ve/veya pressör aminler uygulanabilir. Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. İlacın kesilmesiyle bu belirtiler düzelir. Etkeni bir virüs olan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda ampisilin uygulanması ile yüksek oranda deri döküntüsü gelişebileceği bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Eş zamanlı uygulandıklarında ampisilin ile etkileşen ilaçlar; allopurinol, kloramfenikol-eritromisin-sülfonamid-tetrasiklin gibi bakteriyostatik ilaçlar, oral kontraseptifler, probenesid'dir. İdrarda glukozun, enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile araştırılması uygundur.