1ilaç

BONEFOS IV Ampul

ER-KİM

 

Etken Madde(ler):

Klodronat disodyum tetrahidrat 60 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 5 i.v. ampul

 

Kullanım Şekli:

Hiperkalsemide günde 1 ampul, 500 ml %0.9 sodyum klorür ya da %5 dekstroz çözeltisi içinde, 2 saati aşan yavaş infüzyonla verilir. Hastalar tedavi öncesi ve sırasında yeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Tedaviye serum kalsiyum düzeyi normalizasyonu sağlanana kadar devam edilmelidir. Bu da genellikle 2-5 günlük bir sürede sağlanır. Tedavi süresi normal olarak 7 günü aşmamalıdır. İntravenöz infüzyonla uygulanan Bonefos tedavisiyle sağlanan serum kalsiyum düzeyindeki normalizasyonun idamesinde, Bonefos kapsül oral yoldan günde 1600-3200 mg (4-8 kapsül) olarak uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Maligniteye bağlı olarak artan kemik rezorbsiyonunun düzeltilmesinde ve yine maligniteye bağlı oluşan hiperkalseminin tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klodronata karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Klodronat, sadece klinik, biyokimyasal ve radyolojik etkilerini yeterli düzeyde izleyebilecek uzman doktorların denetiminde kullanılmalıdır. Klodronat, böbrekler yoluyla değişmemiş olarak elimine edilir. Renal fonksiyon bozukluklarında yeterli klinik deneyim olmadığından, bu tür olgularda önerilebilecek bir doz şeması yoktur. Tedavi sırasında renal fonksiyon, kan tablosu ve serum fosfat düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmeli, özellikle böbrek fonksiyonlarında ciddi bir azalma görüldüğünde ilaç kesilmelidir. Klodronat proksimal tübül hasarına yol açabilir. İlacın hızlı enjeksiyonu renal sistemle ilgili yan etkilerin artmasına neden olabilir. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik bir etki görülmemiştir. Ancak bu konuda herhangi bir klinik veri bulunmadığından, gebe kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır. Klodronat, hayatı tehdit eden malign hiperkalsemi olguları dışında çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazı olgularda özellikle i.v. uygulamanın ardından geçici proteinüri görülebilir. Parathormon, kreatinin, laktik asit dehidrogenaz serum düzeylerinde reversibl artışlar gözlenmiştir. Ender olarak cilt reaksiyonları şeklinde ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Çeşitli gıdalar, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum içerikleri yüksek olan maddeler klodronatın oral emilimini azaltır. Aynı durum kalsiyum, demir içeren ilaçlar ve içerisinde magnezyum bulunan antasitler için de geçerlidir.