1ilaç

AMBİSOME IV Flakon

ER-KİM

Formüler > Enfeksiyonlar > Antifungal İlaçlar > Amfoterisin B

 

 

Etken Madde(ler):

Amfoterisin B (Lipozomal) 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Test dozu (1 mg) 10 dakikada yavaşça infüze edilmeli ve hasta infüzyondan sonraki 30 dakika yakından takip edilmelidir. Yetişkin ve çocuklar: 30-60 dakika süre ile i.v. infüzyon olarak uygulanmalıdır. Önerilen konsantrasyon 0.20-2 mg/ml amfoterisindir. Sistemik mikotik enfeksiyonlar: 1 mg/kg/gün dozu ile başlanır ve gerekirse doz kademeli olarak 3 mg/kg/gün'e kadar artırılır. Toplam doz gereksinimleri ve mikozların rezolüsyonu için gerekli tedavi süresine ait yeterli veri mevcut değildir. Nötropenik hastalarda nedeni bilinmeyen ateş: Başlangıç dozu günde kilo başına 1-3 mg/kg/gün olmalıdır. Gerekirse doz 5 mg/kg/gün'e çıkartılabilir. Viseral layşmanyaz tedavisi: Doz, 21 gün süreyle günde kilo başına 1-1.5 mg veya 10 gün süreyle günde kilo başına 3 mg olarak kullanılabilir. İmmünyetersizliği olan (örn. HIV pozitif) hastalarda doz, 21 gün süreyle günde kilo başına 1-1.5 mg kullanılabilir. Nüks riski nedeniyle, idame tedavisi veya reindüksiyon tedavisi gerekebilir. Klinik çalışmalarda böbrek yetmezliği olan hastalar 1-3 mg/kg/gün başlangıç dozu ile başarıyla tedavi edilmiştir.

 

 

Endikasyonları:

Amfoterisin B çoğu mantar türlerine karşı ileri derecede in vitro aktivite gösterir. Histoplazma capsulatum, Coccidioides immitis, Candida türleri, Blastomyces dermatitidis, Rhodotorula, Cryptoccus neoformans, Sporothrix schenkii, Mucor muceda, Aspergillus fumigatus suşlarını inhibe eder. Amfoterisin, mantarın duyarlılığına ve vücut sıvılarındaki yoğunluğuna bağlı olarak ya fungistatik ya da fungusittir. Dissemine, candidiasis, aspergilloz, mükormikoz, kronik mysetoma, kriptokokal menenjit amfoterisinle başarıyla tedavi edilir. Sadece pozitif deri veya serolojik test sonucu veren, klinikte sık rastlanan ve belirgin olmayan mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılmamalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amfoterisine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Ancak tedavi gerektiren durum hayatı tehdit ediyorsa ve başka seçenek yoksa hekimin değerlendirmesine bağlı olarak kullanılabilir.

 

Uyarılar:

Böbrek, karaciğer ve hematopoietik fonksiyon laboratuvar tahlilleri en az haftada bir kez düzenli olarak yapılmalıdır. Başka nefrotoksik ilaçları bir arada kullanan hastalarda daha titiz olunmalıdır. Bu hastaların böbrek fonksiyonu yakından kontrol edilmelidir. Renal diyaliz hastalarında diyaliz tamamlandığında amfoterisin tedavisine başlanmalıdır. Belli aralarla serum potasyum ve magnezyum düzeyleri kontrol edilmelidir. Amfoterisinle gebe kadınlar üzerinde çalışma yapılmamıştır. Gebe kadınlarda sistemik mantar enfeksiyonları fetüs üzerinde zararlı bir etki görülmeksizin amfoterisinle tedavi edilmiştir, ancak bildirilen olgu sayısı azdır. Gebe kadınlarda güvenilirliği tam olarak saptanamamıştır, dolayısıyla gebelerde sadece ilacın yararı, olası zarardan daha ağır basıyorsa kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Böbrek fonksiyonunda geçici düşüşler bildirilmiştir (hipokalemi, azotemi, artmış serum kreatinin ve böbrek tübüler asidoz), bunlar tedaviyi durduracak şiddette olmamıştır. Hepatik ve hematopoietik fonksiyonda önemli değişiklikler görülmemiştir. Bununla birlikte hemoliz ihtimali unutulmamalıdır. Hafif baş ağrısı, bulantı, kusma, bel ağrısı nadiren bildirilmiştir. Ender olarak anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klasik amfoterisin ile etkileştiği bilinen nefrotoksik ilaçlarla (aminoglikozitler, sisplatin ve pentamidin gibi) hipokalemiye sebep olabilecek kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH) ve hipokalemi mevcudiyetinde etkileri artabilecek olan dijital glikozitleri, kas gevşeticiler ve antiaritmik ajanlarla birlikte kullanırken dikkatle olmak gerekir. Fluzitozin ile birlikte kullanımı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Amfoterisin B ile fluzitozin sinerjik etkili olduğundan, amfoterisin B fluzitozinin toksisitesini, hücresel geri alımını artırarak ve böbreklerden atılımını engelleyerek artırabilir.