1ilaç

ENOKSETİN Tablet

Eczacıbaşı

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Enoksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Enoksasin 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Toplam günlük dozlar, iki defada yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Ağır böbrek yetmezliklerinde ortalama dozun yarısı verilir. Yaşlı hastalar, hastalığın ciddiyeti ve kreatinin klirensi göz önüne alınarak mümkün olan en düşük doz ile tedaviedilir. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Ortalama doz olarak üç gün süre ile günde 2 defa 200 mg Enoksetin alınır. Komplike üriner enfeksiyonlarda 7-14 gün süre ile günde 2 defa 400 mg Enoksetin kullanılmalıdır. Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: 7-14 gün süre ile günde 2 defa 400 mg Enoksetin kullanılır. Solunum Yolu Enfeksiyonları (Orta Kulak İltihabı dahil): 7-14 gün süre ile günde 2 defa 400 mg verilir. Genital Sistem Enfeksiyonları: Üretral endoservikal gonore ile penisilinaz yapan N. gonorrhoeae'ye bağlı enfeksiyonlarda tek doz olarak 400 mg Enoksetin verilir. Shigellosis: Doz, 5 gün süre ile günde 2 defa 400 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmalar: Gram-pozitif bakteriler: Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar (Staph. epidermidis), metisilin ve penisilinaza dirençli stafilokoklar. Enterobacteriaceae Sınıfı Bakteriler: Escherichia coli, Klebsiella grubu, (K. pneumoniae, K. oxytoca ve K. ozaneae), Enterobacter grubu (E. aerogenes, E. agglomerans ve E. cloacae), Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Morganella morganii, Proteus grubu (P. mirabilis, P. rettgeri ve P. vulgaris), Providentia alcalifaciens, Providentia stuartii, Salmonella grubu (S. enteritidis, S. typhi ve S. typhimurium), Serratia grubu (S. liquefaciens, S. marcescens), Shigella grubu, Yersinia enterocolitica. Gram-negatif bakteriler (non-Enterobacteriaceae Sınıfı): Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter sınıfı (C. jejuni ve C. fetus), Haemophilus influenzae, Acinetobacter calcoaceticus, Alcaligenes faecalis, Aeromonas grubu (A. hydrophila). Diğer Mikroorganizmalar: Neisseria gonorrhoeae ve N. meningitidis (penisilinaz yapan suşları dahil), Bordetella pertussis, Branhamella catarrhalis, Listeria monocytogenes, Ureaplasma urealyticum. Bu mikroorganizmaların neden olduğu; üro-genital enfeksiyonlar (basit ve komplike), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (enfekte ekzema, sellülit, impetigo, yüzeysel yaralar), orta kulak iltihabı, alt solunum yolu enfeksiyonları (bronkopnömoni, akut ve kronik bronşit), genital sistem enfeksiyonları (üretral ve endoservikal gonore, şankroid) ve shigellosisde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kinolon sınıfı antibakteriyellere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda, ergenlik dönemi öncesi çocuklarda ve juvenillerde, hamile ve emziren kadınlarda bu gruplarda kullanım güvenliği ile ilgili yeterli kanıt olmadığından kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Böbrek yetmezliği hastalarında ilacın plazmadan temizlenme süresi uzar. Ağır böbrek yetmezliği durumlarında (kreatinin klirensi <15 ml/dak) enoksasinin plazmadaki yarılanma süresi iki katına çıkar. Kristalüri riski nedeniyle, hasta tedavi sırasında iyi hidrate edilmeli ve aşırı alkali idrardan sakınılmalıdır. Enoksasin tedavisine geçilmeden önce bakteriyolojik duyarlık testlerinin yapılması yararlıdır. Enoksasinin antibakteriyel etki alanına giren bakterilerden birinin enfeksiyona yol açtığı düşünülüyorsa, bakteriyolojik test sonuçları beklemeden tedaviye başlanabilir. Tavsiye edildiği şekilde kullanılsa dahi, hastanın reaksiyonlarını etkileyebilir, motorlu taşıt ve makina kullanma yeteneğini azaltabilir. Bu durum özellikle birlikte alkol alındığında söz konusudur. Tedavi gören hastaların %0.3'ünde konvülziyonlar görülmüştür. Epilepsi hastalarında, anamnezinde konvülzif hastalıklar bulunanlarda ya da konvülziyon istidadı yaratan hastalıkları olanlarda tedavi ancak yarar/zarar oranı gözetilerek uygulanmalı, konvülzif hastalığı olanlarda antikonvülsan tedaviye devam edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Bulantı ve kusma (%5.5), baş dönmesi (%1.4), tat bozuklukları (%1.1), hazımsızlık (%1.1), baş ağrısı (%1), karın ağrısı(%0.9), deri döküntüleri (%0.8). Daha seyrek yan etkiler: Beden genelinde; ödem, halsizlik, çarpıntı, diyare, ağız-boğaz kuruluğu, stomatit, uykusuzluk, konvülziyon, tremor, prüritus, ışık duyarlığı, nadiren kristalüri, hematüri.

 

İlaç Etkileşimleri:

Enoksasin ve diğer kinolon türevi ilaçlar, aynı anda teofilin kullanan hastalarda plazmadaki teofilin düzeylerini yükseltirler. Böyle durumlarda kandaki teofilin düzeyleri izlenerek teofilin dozajı azaltılmalıdır. Enoksasin ve kafeinin birlikte kullanımı kafein metabolizmasını geciktirir. Böyle bir durum klinik yönden anlam taşımamaktadır. Hastaların tedavi sırasında kahve ve kafein içeren ilaçları daha az almaları uygun olur. Enoksasin ve fenbufenin birlikte kullanımı nadir vakalarda konvülziyonlara yol açmıştır. İki ilacın birlikte kullanıldığı durumlarda hastanın yakından izlenmesi gerekir. Özellikle karaciğer harabiyeti olanlarda transaminaz ve alkalen fosfataz düzeylerinde geçici artışlar, serum üre, kreatin ve bilurubin düzeylerinde geçici artışlar görülebilir.