1ilaç

PROSEK Mikropellet Kapsül

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Omeprazol 20 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 mikropellet kapsül

 

Kullanım Şekli:

Duodenal ülser, mide ülseri, reflü özofajitte günde  bir kez 20 mg'dır. 2 haftada iyileşme görülmezse, 2 hafta daha devam edilir. Zollinger Ellison sendromunda başlangıçta günde 1 kez 60 mg'dır. Doz hastaya göre 180 mg'a kadar çıkabilir. 80 mg'ın üzerindeki dozlar 2 eşit doza bölünerek 2 defada verilir.

 

 

Endikasyonları:

Duodenum ülserinde; mide ülserinde; peptik ülser hastalığında, uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte; Helicobacter pylori eradikasyonunda; reflü özofajitte; semptomatik gastro özofajiyal reflü hastalığında; Zollinger-Ellison sendromunda ve genel anestezi sırasında, mide içeriğinin aspirasyonu riski bulunan hastalarda (aspirasyon profilaksisi) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Omeprazole aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Mide ülserinden şüphelenildiğinde, malign olasılığı göz önüne alınarak gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Tedavi, semptomları hafifleterek tanıyı geciktirebilir. Zorunlu olmadıkça gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadiren döküntü ve/veya kaşıntı; izole vakalarda ışığa duyarlılık, eritema multiforme, alopesi; izole vakalarda artralji, adale güçsüzlüğü, miyalji; başağrısı, nadiren göz kararması, parestezi, somnolans, uykusuzluk, vertigo; izole vakalarda geçici mental konvüzyon, ajitasyon, depresyon, halüsinasyon (özellikle ağır hastalarda); diyare, konstipasyon, karın ağrısı, bulantı/kusma, gaz şikayetleri; izole vakalarda ağız kuruluğu , stomatit, gastrointestinal kandidoz, nadiren karaciğer enzimlerinde yükselme; ileri karaciğer hastalığı olan izole vakalarda ensefalopati; ikterli ya da iktersiz hepatit,  karaciğer yetmezliği; izole vakalarda jinekomasti; izole vakalarda lökopeni, trombositopeni, agranülositoz, pansitopeni; nadiren halsizlik, nadiren ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları; izole vakalarda anjiyoödem, ateş, bronkospazm ve interstisyel nefrit ve anafilaktik şok; izole vakalarda terleme artışı, periferik ödem, görme bulanıklığı, tat duyusu bozuklukları.

 

İlaç Etkileşimleri:

Mide asiditesinin azalmasına bağlı olarak bazı ilaçların emilimi değişebilir. Omeprazol tedavisi sırasında, ketokonazolün emiliminin azalması beklenebilir. Karaciğerde sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) sistemi ile metabolize edildiğinden, diazepam, varfarin ve fenitoinin atılımını geciktirebilir. Fenitoin ve varfarin alan hastaların izlenmesi önerilir, doz ayarlaması gerekebilir. Bununla birlikte, düzenli olarak fenitoin tedavisi gören hastalarda, günde 20 mg omeprazol tedavisinin fenitoinin kan düzeyini etkilemediği gösterilmiştir. Aynı şekilde, düzenli varfarin tedavisindeki hastalarda günde 20 mg omeprazol tedavisi, pıhtılaşma zamanını etkilemez. Birlikte alındıklarında, klaritromisinin ve omeprazolün plazma konsantrasyonları yükselir.