1ilaç

LARGACTIL Tablet

Eczacıbaşı

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Klorpromazin

 

 

Etken Madde(ler):

Klorpromazin 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde günlük doz 25-150 mg'dır. Bu doz günde 3-4 eşit kısımda uygulanmalıdır. Etkili doz bulununcaya kadar doz artırımı tedricen yapılır. Ortalama doz günde 50-75 mg'dır. Bu pozoloji özellikle nöropsikiyatrik durumlarda aşılabilir. 5 yaştan küçük çocuklarda 1 mg/kg'lık doz 2-3 defada verilir. 5 yaşından büyük çocuklarda, erişkin dozunun üçte biri ya da yarısı verilir.

 

 

Endikasyonları:

Nöropsikiyatride: Akut psikozlar: Ajitasyon durumları, hipomani ve maniler, delirium nöbetleri, konfüzyonlu sendromlar. Kronik psikozlar: Şizofrenik durumlar, özellikle paranoid şizofreniler, kronik delirium durumları. Büyüklerde ve çocuklarda saldırganlık durumları, senil demans sırasındaki eksitasyon durumları. Genel tıpta: Çeşitli hastalıklar sırasında görülebilen anksiyete ve ajitasyon durumları. Bulantı ve kusmalar, kaşıntılı dermatozlar, infantil nörotoksikozlar. Anestezide: Hastanın anesteziye hazırlanması, potansiyalize anestezi. Şok durumlarının önlenme ve tedavisi. Doğumda: Doğum analjezisi, eklampsi.

 

 

Kontrendikasyonları:

Barbitürat ve alkol komaları, dar açılı glokom ve prostat hipertrofisine bağlı olabilecek idrar tutulmalarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastada hipertermi görüldüğünde klorpromazin tedavisine son verilmelidir. Hipertermi nöroleptik ilaçlarla tedavi sırasında bildirilen habis sendromun (solukluk, hipertermi, vejetatif sistem bozuklukları) bir belirtisi olabilir. Özellikle tedavinin başında görülen somnolans hali dolayısıyla makine veya araç kullanan hastalara dikkatli olmaları söylenmelidir. Tedavi sırasında alkollü içki almamaları konusunda hastalar uyarılmalıdır. Epileptik hastalarda epilepsi eşiğinin azalabilmesi nedeniyle, bu hastalar yakın gözetim altında bulundurulmalıdır. Nöroleptik ilaç alması gereken parkinsonlu hastalarda klorpromazin dikkatle kullanılabilir. Yaşlı hastalarda (sedasyon ve hipotansiyon olasılığı), ağır kardiyovasküler bozukluklarda (hemodinamik değişiklikler, özellikle hipotansiyon olasılığı), böbrek ve karaciğer yetmezliğinde (yetmezlik durumu kanda ilaç birikimine yol açabilir) klorpromazin dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde belli aralıklarla kan ve göz muayeneleri yapılmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde ilacın yararı/risk oranı göz önünde tutulmadan kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nörolojik: Sedasyon ya da uyuklama. Diskinezi durumları: Erken diskinezi durumları (spazmodik tortikolis, okülojir krizler, trismus) antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarıyla yatışır. Ekstrapiramidal sendromlar, antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarıyla kısmen yatışır. Bütün nöroleptik uzun süreli ilaç tedavilerinde görülebilen tardif diskineziler antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarından etkilenmezler. Vejetatif: Ortostatik hipotansiyon. Ağız kuruluğu, kabızlık, göz uyumu bozuklukları ve idrar tutulması gibi atropinik yan etkiler. Endokrin ve Metabolik: İmpotans, frijidite. Amenore, galaktore, jinekomasti, hiperprolaktinemi. Diğer: Deri pigmentasyonları, gözün ön segmentinde pigment çöküntüleri, çok seyrek olarak lökopeni ve agranülositoz. Uzun süren tedavilerde 3-4 ayda bir kan formulü kontrol edilmelidir. Nadir durumlarda ikter olduğu bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klorpromazin diğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etki artışına (ağız kuruluğu , idrar tutulması vb.) yol açabilir. Oral antikoagülanların etkisini azaltabilir. Alfa adrenerjik blokaj yapabilir. Epilepsi eşiğini azaltabilir. Antikonvülzan ilaç kullanan hastalarda dozaj ayarlaması yapmak gerekebilir. Birlikte propranolol alan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyi artabilir. Klorpromazinle birlikte kullanıldıklarında antihipertansif ilaçların ve SSS depresyonu yapan ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar, anestezikler, analjezikler) etkisi artabilir. Alkollü içecekler, levodopa ve lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Klorpromazin; EKG sonuçları (Q ve T dalgalarında değişiklik yapabilir), gonadorelin testi (fenotiyazinler, kandaki prolaktin yoğunluğunu artırarak gonadoreline alınan yanıtı azaltabilirler), idrarda immünolojik gebelik testleri (yalancı pozitif ya da yalancı negatif sonuçlara yol açabilirler), Metirapon testi (ACTH salgısını azaltabilir), idrarda bilirübin testi (yalancı pozitif sonuca yol açabilir) sonuçlarını etkileyebilir.