1ilaç

ITRASPOR Kapsül

Eczacıbaşı

Formüler > Enfeksiyonlar > Antifungal İlaçlar > İtrakonazol

 

 

Etken Madde(ler):

İtrakonazol 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

4 kapsül
15 kapsül
28 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

En iyi şekilde emilebilmesi için, yemekten hemen sonra tok karına alınması gereklidir. Kapsüller açılmadan, bütün olarak alınmalıdır. Onikomikoz: Pulse tedavisi; Pulse tedavisi bir hafta süreyle günde iki kez, iki kapsül (günde iki kez 200 mg)'dür. El tırnak enfeksiyonları için iki, ayak tırnak enfeksiyonları için üç pulse tedavisi önerilir. Pulse tedavilerine, daima 3 haftalık ilaç kullanılmayan dönemlerle ara verilmelidir. Klinik yanıt, tedavinin kesilmesinden sonra, tırnak tekrar uzadıkça görülür. Sürekli tedavi; 3 ay boyunca, günde iki kapsül (günde bir kez 200 mg)'dür. Vulvovaginal candidosis: Günde iki kez 200 mg 1 gün veya günde bir kez 200 mg 3 gün alınır. Pityriasis versicolor: Günde 1 kez 200 mg 7 gün alınır. Dermatomikoz: Günde 1 kez 200 mg 7 gün veya günde 1 kez 100 mg 15 gün alınır. Keratinizasyonun fazla olduğu bölgelerin tinea pedis ve tinea manus gibi enfeksiyonlarında 7 gün süreyle günde 2 kez 200 mg'lık veya 30 gün süreyle günlük 100 mg gereklidir. Oral kandidoz: Günde 1 kez 100 mg 15 gün alınır. Bağışıklık sistemi yetersiz hastalarda (ör. Nötropenili, AIDS'li veya organ nakli uygulanan hastalar) itrakonazolün oral biyoyararlanımı azalabilir. Bu nedenle dozun iki katına çıkarılması gerekebilir. Fungal keratit: Günde 1 kez 200 mg 21 gün uygulanır. Aspergilloz: Günde 1 kez 200 mg 2-5 ay uygulanır. İnvazif ve disemine hastalıklarda doz günde 2 kez 200 mg'a arttırılmalıdır. Kandidoz: Günde 1 kez 100-200 mg 3 hafta-7 ay süreyle uygulanır. Menenjit dışı Kriptokokoz: Günde 1 kez 200 mg 2 ay-1 yıl; Kriptokoksik menenjit: Günde 2 kez 200 mg; İdame tedavisi: (menenjitte) günde 1 kez 200 mg'dır. Histoplasmoz: Günde 1 kez 200 mg-günde 2 kez 200 mg 8 ay uygulanır. Sporotrikoz: Günde 1 kez 100 mg 3 ay alınır. Parakoksidioidomikoz: Günde 1 kez 100 mg 6 ay alınır. Kromomikoz: Günde 1 kez 100-200 mg 6 ay alınır. Blastomikoz: Günde 1-2 kez 200 mg 6 ay uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Dermatofit ve/veya mayaların neden oldukları onikomikoz. Dermatoloji: Dermatofitozlar, pitriyazis versikolor. Oftalmoloji: Fungal keratit. Mukozal kandidoz: Oral ve vulvovaginal kandidoz. Sistemik mikozlar: Sistemik aspergilloz ve kandidoz, kriptokokoz (kriptokoksik menenjit dahil), histoplazmoz, sporotrikoz, parakoksidioidomikoz, blastomikoz ve daha ender görülen sistemik ya da tropikal mikozlarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İtrakonazol ya da bileşiminde bulunan maddelere aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. Sistemik mikozlar hariç gebe kadınlarda kontrendikedir. Terfenadin, astemizol, sisaprid, kinidin, CYP3A4 metabolize HMG-CoA redüktaz inhibitörleri örneğin simvastatin ve lovastatin, triazolam ve oral midazolam itrakonazol ile kontrendikedir.

 

Uyarılar:

1 aydan uzun süre kullanım sonunda halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerin görüldüğü hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması önerilir. Karaciğer hastalığı hikayesi olanlarda veya diğer ilaçlara bağlı olarak karaciğer toksisitesi gelişmiş kişilerde kullanılmamalıdır. Aklorhidri ve hipoklorhidri itrakonazol'ün emilimini azaltır. Mide asidinin azalması itrakonazol'ün emilimini azaltır.  Bu nedenle mide asidini azaltan ilaçlar en az 2 saat sonra alınmalıdır. Ayrıca asit salgılanmasını azaltan ilaçların kolalı içeceklerle alınması önerilir. Çocuklarda sağlanabilecek yarar potansiyel riskin üzerinde olmadıkça kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanıma ancak hayatı tehdit edici mikozlarda zarar ve yarar riski hesaplanarak başlanmalıdır. anne sütüne geçtiği için emziren annelerde kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda kullanımına dair bilgiler yetersizdir.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen yan etkiler, dispepsi, bulantı, karın ağrısı ve konstipasyon gibi gastrointestinal sisteme ait yan etkilerdir. Daha seyrek olarak bildirilen yan etkileri, baş ağrısı, karaciğer enzimlerinde geçici yükselme, menstrual düzensizlikler ile kaşıntı, deri döküntüsü, ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik reaksiyonlardır. Özellikle uzun süre (yaklaşık 1 ay) itrakonazol tedavisi gören, altta yatan önemli bir hastalığı bulunanlar ve aynı anda çeşitli ilaçlar kullanan hastalarda hipokalemi, ödem, hepatit ve saç kaybı gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rifampisin, rifabutin ve fenitoin ile etkileşim çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda itrakonazol ve hidroksiitrakonazolün biyoyararlanımı düştüğü için, etkinliği de geniş ölçüde azalabilir. Bu nedenle, itrakonazolün bu etkin enzim indükleyicileri ile birlikte kullanılması önerilmez. Karbamazepin, fenobarbital ve izoniazid gibi diğer enzim indükleyicileri ile yeterli veri olmamakla birlikte, benzer etki beklenmektedir. İtrakonazolün esas olarak CYP3A4 yolu ile metabolize olduğundan, bu enzimin etkin inhibitörleri (ritonavir, indinavir ve klaritromisin) itrakonazolün biyoyararlanımını artırabilir. İtrakonazol, sitokrom 3A sınıfı ile metabolize edilen ilaçların metabolizmasını engelleyebilir. Bu duruma bağlı olarak bu ilaçların yan etkileri ve etkilerinde artma ve/veya uzama görülebilir. Tedavi durdurulduktan sonra, itrakonazol plazma seviyeleri doza ve tedavi süresine bağlı olarak kademeli azalır. İtrakonazol ile tedavi sırasında kullanılmaması gereken ilaçlar: Terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oral midazolam, kinidin, pimozid, lovastin ve simvastatin gibi CYP3A4 metabolize HMG-Co A redüktaz inhibitörleri. Plazma seviyesi, etkisi ve yan etkileri izlenmesi gereken ilaçlar: Eğer itrakonazol ile birlikte uygulanıyorsa bunların dozajları gerekirse düşürülmelidir: Oral antikoagülanlar; ritonavir, indinavir, sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri; vinca alkaloidler, busulfan, doketaksel ve trimetreksat gibi belirli antineoplastik ajanlar; dihidropiridin ve verapamil gibi CYP3A4'de metabolize kalsiyum kanal blokerleri; belirli immünosupresif ajanlar (siklosporin, takrolimus, rapamisin); digoksin, karbamazepin, buspiron, alfentanil, alprazolam, midazolam IV, rifabutin, metilprednisolon.