1ilaç

CEFİZOX Flakon

Eczacıbaşı

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Seftizoksim

 

 

Etken Madde(ler):

Seftizoksim sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg (IM): 1 flakon
1 g (IM): 1 flakon
500 mg (IM/IV): 1 flakon
1 g (IM/IV): 1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde i.m. veya i.v yolla uygulanan 2-3x1-2 g'dır. Gerektiğinde günlük doz 12 g'a kadar yükseltilebilir. Gonore tedavisinde tek doz halinde i.m. yolla 1 g uygulanır. i.v. uygulamalar 3-5 dakika içinde yavaş olarak yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Aşağı solunum yolu enfeksiyonları -Streptococcus spp. [S. pneumoniae (D. pneumoniae) dahil, enterokoklar hariçtir.],Klebsiella spp. Proteus mirabilis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (Ampisiline dirençli suşlar dahil),Staphylococcus aureus (Penisilinaz üretenler ve üretmeyenler dahil), Serratia spp., Enterobacter spp.,Bacteroides spp.-; idrar yolu enfeksiyonları -Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyenler dahil), Escherichia coli, Pseudomonas spp. (P. aeruginosa dahil), Proteus mirabilis, P. vulgaris, Providencia rettgeri (Proteus rettgeri),Morganella morganii (Proteus morganii), Klebsiella spp., Serratia spp. (Serratia marcescens dahil), Enterobacterspp.; gonore -Neisseria gonorrhoeae'nin elken olduğu komplikasyonsuz servikal ve üretral gonore; karın içi enfeksiyonlar -Escherichia coli, Staptylococcus epidermidis, Streptococcus spp. (Enterokoklar hariç), Enterobacter spp., Bacteroides spp. (Baderoides fragilis dahil), Anaerop koklar (Peptococcus spp. ve Peptostreptococcus spp. dahil), Klebsiella spp.; septisemi -Streptococcus spp. [S. pneumoniae (D. pneumoniae) dahil enterokoklar hariç], Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyenler dahil), Escherichia coli, Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis dahil), Klebsiella spp., Serratia spp.; derinin yüzeyel ve derin enfeksiyonları -Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyenler dahil.), Staphylococcusepidermidis, Esherichia coli, Klebsiella spp., Streptococcus spp., [Streptococcus pyogenes (A grubu betahemolitik streptokoklar) dahil enterokoklar hariç], Proteus mirabilis, Serratia spp., Enterobacter spp., Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis dahil), Anaerob koklar (Peptococcus spp. ve Peptostreptococcus spp. dahil); kemik ve eklem enfeksiyonları -Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyenler dahil) Streptococcus spp. (Enterokoklar hariç), Proteus mirabilis, Bacteroides spp., Anaerob koklar (Peptococcus sp. ve Peptostreptococcus spp. dahil); menenjit -Haemophilus influenzae. Ayrıca; çocuklarda ve büyüklerde Streptococcus pneumonia tarafından meydana getirilmiş sınırlı sayıdaki menenjit vakasının tedavisinde de başarılı olmuştur. Zayıf düşmüş, bağışıklık mekanizmaları zayıflamış ya da nötropenili hastalar dahil olmak üzere, ağır enfeksiyonlu hastaların tedavisinde etkin bulunmuştur. Aerob Gram-negatif mikroorganizmaların ve diğer sefalosporinlere aminoglikozitlere ya da penisilinlere dirençli mikst mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonların tedavisine cevap verir. Pseudomonas aeruginosa dan ileri gelen bazı idrar yolu enfeksiyonlarının ciddi niteliği ve birçok Pseudomonas türünün Seftizoksime orta ölçüde duyarlı olması nedeniyle, bu tür enfeksiyonlarda yüksek dozları kullanılmalı kısa sürede cevap alınmazsa başka bir tedaviye geçilmelidir. Ağır enfeksiyonlarda, aminoglikozitlerle birlikte kullanılmıştır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin türü antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce, hastanın daha önce sefalosporinlere, penisilinlere ya da başka ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonu gösterip göstermediği araştırılmalıdır. Penisiline aşırı duyarlı olan hastalarda bu preparat büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir maddeye ve özellikle ilaçlara allerjik olan hastalara antibiyotik verilirken, dikkatli olmalıdır. Akut aşırı duyarlılık reaksiyonlarında adrenalin uygulanmalı ve diğer acil önlemlere başvurulmalıdır. Bütün geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, Seftizoksim de mide-barsak hastalığı özellikle kolit geçirmiş hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Seftizoksim böbrek fonksiyonlarında değişime yol açmamakla birlikte, özellikle yüksek dozların uygulandığı ağır enfeksiyonlarda, hastanın böbrek fonksiyonları değerlendirilmelidir. Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun sürelikullanım sonucu duyarlı olmayan mikroorganizmalar üreyebilir. Seftizoksimin uygulanımına bağlı olarak hemolitik anemi ve şok görülebilir. Bu belirtilerin çoğu ilacın aralıklı (intermitan) bir biçimde uygulandığı hastalarda, olasılıkla bir antigen-antikor reaksiyonu olarak bildirilmiştir. Gebe kadınlar üzerinde yeterli ve kontrollü bir inceleme bulunmadığından bu ilaç gebelikte, yalnızca kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Travay ve doğum sırasında kullanımının güvenliği kanıtlanmamıştır. Düşük yoğunluklarda anne sütü yoluyla itrah edilir. Emziren kadına uygulanırken dikkat gösterilmelidir. Doğumdan altı aylığa kadar olan bebeklerde güvenilir ve etkin bir şekilde kullanılacağı henüz kanıtlanmamıştır. Altı aylık ve daha büyük çocuklarda ise tedaviye eozinofil sayısında, SGOT; SGPT ve CPK (kreatin fosfokinaz) düzeylerinde geçici yükselmeler eşlik etmiştir. CPK yükselmesi, intramüsküler uygulamayla ilişkili olabilir.

 

Yan Etkileri:

Seftizoksim genellikle iyi tolere edilir En sık rastlanan (%1-5) olumsuz reaksiyonlar: Aşırı duyarlık: Kızartı kaşıntı ateş.Karaciğer: SGOT SGPT w alkali fosfatazda geçici yükselme. Kan: Geçici eozinofili ve trombositoz. Bazı hastalarda Coombs testi pozitif bulunmuştur. Lokal: Enjeksiyon yerinde yanma, sellülit. Damar içi uygulamada, flebit, ağrı, sertleşme.%1'den düşük oranda rastlanan olumsuz reaksiyonlar: Böbrek: Seftizoksim ile bazen BUN ve kreatininde geçici yükselmeler gözlenmiştir. Kan: Ender olarak nötropeni, lökopeni ve trombositopeni bildirilmiştir. Mide-Barsak: Diyare, bazen kusma ve bulantı bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tek başına nefrotoksik değildir. Buna karşılık, diğer sefalosporinlerle ve aminoglikozitlerle birlikte uygulandıklarında nefrotoksik reaksiyonlar bildirilmiştir.