1ilaç

LIDOBAG Solüsyon

Eczacıbaşı-Baxter

 

 

Etken Madde(ler):

Lidokain HCl 2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

Setli: 500 ml', Setsiz: 500 ml'lik medifleks torbada.

 

Kullanım Şekli:

Ventriküler aritmilerin tedavisinde ilk olarak intravenöz bolus şeklinde 50-100 mg dozunda Iidokain hidroklorür kullanılır. Bu bolus uygulamayı takiben, aritminin tekrar etme riski yüksek olan hastalarda ya da oral yoldan antiaritmik ilaç uygulamasına uygun olmayan hastalarda, devamlı intravenöz infüzyon yoluyla ve dakikada kilo başına 20-50 mcg (70 kilo ağırlığındaki bir erişkin için 1-4 mg/dakika) gidecek şekilde LIDOBAG kullanılır (saatte 30-120 ml ya da dakikada 0.5-2 ml). Tedaviye hastadan alınan yanıta göre doz ayarlaması yapılarak devam edilir. Bebek ve çocuklarda kullanım: Tedaviye kilo başına 1 mg Iidokain hidroklorürün intravenöz bolus şeklinde uygulanmasıyla başlanır. Daha sonra dakikada kilo başına 30 mcg dozunda devamlı intravenöz infüzyonla devam edilir. Farmakokinetik veriler infüzyonun 24 saate uzatıldığı durumlarda, Iidokain hidroklorürün atılımının azaldığını ve bunun da ilacın yarılanma süresinde tek doz uygulandığı zamanki yarılanma süresine göre yakIaşık üç kat artışa yol açtığını göstermektedir. Bu atılım azalmasına paralel olarak ilacın dozunun ayarlanmadığı durumlarda ilacın birikim riski vardır. Klirensin azaldığı durumlarda solüsyonun uygulama hızı yakIaşık yarı yarıya azaltılmalıdır. Hastalara intravenöz yoldan Iidokain hidroklorür uygularken hasta EKG ile devamlı izlenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Ventriküler aritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalp ameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonu ve angiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid tipi lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde, Stokes-Adams ve Wolf-Parkinson-White sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventriküler ve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileri ortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçların hemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir. Enjeksiyon sırasında hasta devamlı olarak EKG monitöründen izlenmelidir. Lidokain ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz yarıya indirilir. Sinüs bradikardisi ve inkomplet kalp bloğu olan hastalarda ektopik ventriküler vuruşların tedavisi için lidokain verilmesi gerektiğinde önce kalp ritmi atropin, isoproterenol veya pacemakerle hızlandırılmalıdır. Aksi halde ağır aritmiler ve tam blok belirebilir. Lidokain gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır. Hayvan deneylerinde lidokainin teratojen etkisi görülmemiştir. Ancak insanlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Lidokainin anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlı olduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmeli ve dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Dozu iyi ayarlanırsa yan etkileri azdır. Dozu fazla gelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, dizartri, nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerine neden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar, solunum depresyonu ve koma gelişebilir. Özellikle karaciğer bozukluğu olanlarda ve kalp debisinin düşük olduğu durumlarda doz azaltılmazsa, eliminasyonun yavaşlaması nedeniyle, intoksikasyon belirtileri kolay ortaya çıkar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lidokain diğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde additif etki görülebilir. Hidantoin antikonvülsanları alanlara lidokain verildiğinde kardiyodepresan etki görülebilir. Beta-adrenerjik reseptör antagonistleri karaciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasını yavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birlikte kullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonları yükselebilir. Nöromüsküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolin klorür yüksek dozda i.v. lidokainle birlikte verilirse nöromüsküler blok etkisi potansiye edilir.