1ilaç

KETRODOL Ampul

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Ketorolak trometamin 30 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ketrodol Ampul yalnız intramüsküler yoldan kullanılır. Başlangıç dozu 10 mg'dır. Daha sonra gerekirse 4-6 saatte bir 10-30 mg verilebilir. Etkili olan en küçük dozun verilmesine dikkat edilmelidir. Günlük toplam doz, yaşlı olmayan hastalarda 90 mg'ı, yaşlılarda (<65) 60 mg'ı geçmemelidir. Maksimum tedavi süresi 2 gündür. Parenteral ketorolak verilen ve daha sonra oral forma dönen hastalarda günlük toplam kombine doz, yaşlılarda 60 mg'ı diğer kişilerde 90 mg'ı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Sadece postoperatif ve şiddetli akut ağrıların kısa süreli tedavisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Astım; nedeni ne olursa olsun hipovolemi vakaları; dehidrasyon; peptik ülser veya koagülasyon bozuklukları hikayesi; ketorolak trometamol veya diğer steroid yapısında olmayan antienflamatuvar ilaçlara hipersensitivite durumları, aspirin veya diğer prostaglandin sentezi inhibitörlerine allerji durumları (böyle hastalarda ciddi anafilaksi benzeri reaksiyonlar gözlenmiştir), nazal poliplerin kısmi veya tüm sendromu; hamilelik, doğum veya emzirme durumları; renal bozukluklar; karaciğer bozuklukları; GI ve/veya serebrovasküler kanamanın şüphelenildiği veya teyit edildiği durumlar; hemorajik diyatez; yüksek kanama riskli ameliyatlara giren hastalarda veya tamamlanmamış hemostazisli kişilerde; diğer steroid yapısında olmayan antienflamatuvarların birlikte kullanıldığı durumlar; lityum tuzlarının birlikte alındığı durumlar; pentoksifilinin birlikte kullanıldığı durumlar; probenesidin birlikte kullanıldığı durumlar; fenitoinin birlikte kullanıldığı durumlar; digoksinin birlikte kullanıldığı durumlar; antikoagülan tedavi gören hastalarda; 16 yaşın altındaki çocuklarda; 65 yaşın üstündeki yaşlılarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Preoperatif işlemlerde, romatizmal hastalıklar, kanser gibi kronik hastalıklarda ve belirtilen endikasyonlar dışında kesinlikle kullanılmaz. 65 yaşın üstündeki hastalar ile 16 yaşından küçük çocuklarda kesinlikle kullanılmaz. Kullanımına karar verilmeden önce hastanın renal ve karaciğer fonksiyonları, hemoraji, GI sorunlar, koagülasyon sorunları, allerji hikayesi, hamilelik ve emzirme durumu, birlikte kullandığı diğer ilaçlar sorulmalı ve değerlendirilmelidir. Kontrendike vakalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Nonsteroid antienflamatuvarların kullanımı ile sıvı retansiyonu ve ödem görülebildiğinden, ketorolak; kardiak dekompansasyon, hipertansiyon ve benzer hallerin mevcudiyetinde dikkatle kullanılmalıdır. Ketorolak kısa süreli tedavi için endikedir. Oral yolla 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

En önemli advers etkisi gastrointestinal ülserasyon, kanama ve perforasyondur. Bu etkiler kullanımın herhangi bir anında ve herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabilir. Çeşitli ülkelerde yapılan ruhsatlandırma sonrası çalışmalar ve ilaç advers etkisi bildirimlerinden bu açıdan saptanan risk faktörleri: 65 yaşın üstü, peptik ülser hikayesi, antikoagülanlar ve diğer NSAI ilaçlarla birlikte tedavi; ketorolak dozu, parenteral yolla 2 günü aşan tedavi. Özellikle renal sorunları olan hastalarda, interstitial nefritten akut böbrek yetmezliğine kadar değişen reaksiyonlar görülebilir. Anafilaksi, bronkospazm, vasküler kollaps, ürtiker, anjiyoödem, Stevens-Johnson sendromu ve vesiküler büllöz döküntülerle ortaya çıkan hipersensitivite reaksiyonları da bildirilmiştir. Ayrıca ödem, görmede farklılık, astım, dispne, sık idrara çıkma, mental depresyon, oliguri, stomatitis, sersemlik, hazımsızlık, diyare, başağrısı ve terlemede artış bildirilmiştir. Daha ender olarak öfori hali, sinirlilik, ağız kuruluğu, aşırı susama, asteni ve miyalji görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketorolak trometamol; aspirin, salisilatlar, diğer NSAI ilaçlar, adrenokortikoidler, glukokortikoidler, alkol, potasyum süplemanları ve kortikotropin ile birlikte verildiğinde ülser ve gastrointestinal kanamalara yol açar. Oral antikoagülanlar, heparin, trombolitik ajanlar ve platelet agregasyon inhibitörleri ile birlikte alındığında gastrointestinal ülserasyon ve kanama riski artabilir. Ketorolak kullanımı sırasında kanama süresi uzayabilir, karaciğer fonksiyon testleri özellikle de serum transaminaz aktivitesi etkilenebilir. Antihipertansif ve diüretiklerle beraber ketorolak kullanımında dikkatli olunmalıdır. Diğer bazı NSAI ilaçlarla yapılan çalışmalarda antihipertansif etkilerinin azaldığı ya da değiştiği gösterilmiştir. Aynı şekilde prostaglandin sentezinin inhibisyonuna bağlı olarak diüretiklerin etkisini azaltabilir. İnsülin ve oral antidiyabetiklerin hipoglisemik etkilerini artırabilir. Böyle durumlarda antidiyabetik ajanların yeniden dozlarının ayarlanması gerekli olabilir. Sefamandol, Sefaperazon, Sefotetan, Moksalaktam ile NSAI'ların birlikte kullanımı, her iki grup ilacın da pıhtılaşma üzerine olan  etkileri nedeni ile kanama riskini artırabilir. Altın bileşikleri ile ketorolakın birlikte kullanımı renal yan etkileri artırabilir. Valproik asit ile birlikte kullanımından platelet agregasyonu inhibisyonuna neden olabilir. Verapamil ve nifedipinin birlikte kullanımı, bağlanmamış (serbest) biçimdeki ilaçların plazma konsantrasyonunu arttırabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Lityum tuzları, fenitoin veya metotreksat ile kullanımı, bu maddelerin kan konsantrasyonlarının ve metotreksat'ın toksisitesinin artmasına neden olur. Probenesid ile birlikte kullanıldığında ketorolakın klirensi düşer ve plazma konsantrasyonu artar. Pentoksifilin ve nefrotoksik ilaçlarla da etkileşebileceği göz önünde tutulmalıdır.