1ilaç

LANZEDİN Mikropellet Kapsül

BİOFARMA 

 

Etken Madde(ler):

Lansoprazol 30 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 mikropellet kapsül
28 mikropellet kapsül

 

Kullanım Şekli:

Duodenal ülserin kısa süreli tedavisi: Önerilen doz 4 hafta süre ile günde 1 kere 30 mg’dır. Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için üçlü tedavi: Lansoprazol 30 mg, amoksisilin 1 g ve klaritromisin 500 mg, 12 saat ara ile günde 2 kere 10-14 gün süre ile verilir. İkili tedavi: 30 mg lansoprazol ve 1 g amoksisilin 8 saat ara ile günde 3 kere 14 gün süre ile verilir. Duodenal ülserde iyileşmeyi idame için: Önerilen doz günde 1 kere 30 mg’dır. Gastrik ülserin kısa süreli tedavisi: Önerilen doz günde 1 kere 30 mg olup 8 haftaya kadar alınabilir. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD): Semptomatik vakaların kısa süreli tedavisi için, günde 1 kere 30 mg lansoprazol 8 haftaya kadar alınabilir; erozif özofajitin kısa süreli tedavisi, günde 1 kere 30 mg lansoprazol 8 haftaya kadar alınabilir. İyileşmeyen vakalarda (%5-10) ikinci bir 8 haftalık kür uygulanabilir. Yine iyileşme olmazsa 8 haftalık kür tekrarlanabilir. Erozif özofajitte iyileşmenin korunması: Önerilen doz günde 1 kez 30 mg lansoprazoldür. Patolojik hipersekresyon durumları ve Zollinger-Ellison sendromu: Başlangıç dozu günde 1 kere 60 mg’dır. Doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır ve klinik olarak endike olduğu sürece uygulanır. Lansoprazol günde 2 kere 90 mg’a kadar dozda kullanılmıştır.

 

 

Endikasyonları:

Duodenal ülser, H. pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser, gastrik ülser, NSAİ ilaçlar ile ilişkili gastrik ülser, gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajit, Zolinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları, 1-17 yaş pediyatrik hastalarda görülen semptomatik gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajitin kısa süreli tedavisinde de kullanılmaktadır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lansoprazole karşı aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

18 yaşın altındakilerde güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmediğinden, kullanılmamalıdır. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yaşlılarda, mide asit salgısı ve diğer mide fonksiyonları yaşa bağlı olarak azalabilir. Bu grup yaşlılarda, dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma düzeyi eğrisinin altındaki alan (AUC) artar ve ilacın atılımı gecikir. Bu yüzden günde 30 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Yüksek dozlarla yapılan hayvan araştırmalarında, lansoprazolün fetüs kanında anne kanına göre daha yüksek yoğunluklara ulaştığı, tavşanlarda fetüs mortalitesinde yükselmeye neden olduğu saptanmıştır. Bu yüzden, gebelerde ya da gebe kalma olasılığı yüksek olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Lansoprazol, anne sütüne geçer. Olası riskler yüzünden emzirenlerde kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık belirtileri görülebilir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıktığı hastalarda, tedaviye son verilmelidir. Bazı hastalarda karaciğer transaminazlarında yükselme görülebileceğinden, özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalar yakından izlenmelidir. Ayrıca ender olarak; anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare, bulantı, ağız kuruluğu , karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali ya da uykusuzluk ve ateş görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lansoprazol, sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Lansoprazolün teofilin ile birlikte kullanımı teofilin klirensinde minör (%10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle, teofilin ile birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir. Lansoprazolün sukralfat ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden, lansoprazol sukralfat alımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır. Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli oIduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir. Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.