1ilaç

ZİMAKS Film Tablet

BİLİM

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefiksim

 

 

Etken Madde(ler):

Sefiksim 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

5 film tablet
10 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardaki doz: Standart doz günde 400 mg’dır. Bir defada tek doz halinde veya 12 saat arayla iki eşit doz halinde alınabilir. Komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonlarında günde 200 mg’lık tek doz yeterlidir. Çocuklardaki doz: 2 yaşına kadar olan çocuklar için günde 8 mg/kg önerilir. Bu doz bir defada veya 12 saat arayla iki eşit doz halinde verilebilir. 2-4 yaş arasında günde 100 mg, 5-8 yaş arasında günde 200 mg ve 9-12 yaş arasında günde 300 mg verilir. 50 kg’dan veya 12 yaşından büyüklerde erişkin dozu uygulanır. 6 aylıktan küçüklerde Sefiksim’in güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Yaşlılarda erişkinler için önerilen doz uygulanır. Böbrek yetmezliğinde doz: Kreatinin klirensi 21-60 ml/dak ise, standart doz aralığında günlük standart dozun %75’i verilir. Kreatinin klirensi 20 ml/dak’nın altında olan veya devamlı ambulatuvar peritonal diyaliz tedavisindeki hastalarda; standart doz aralığında günlük standart dozun %50’si verilir.

 

 

Endikasyonları:

Gram-pozitif: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae. Gram-negatif: Naemophilus influenzae, Haemophilus parainflunzae, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorrhoea, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, indol pozitif diğer Proteus türleri, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter grubu, Pasteuralla multocida, Providencia türleri, Salmonella türleri ve Shigella in vitro etkinlik gösterdiği mikroorganizmalardır. Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı; üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, tonsillit, orta kulak iltihabı), alt solunum yolu enfeksiyonları (akut pnömoni, akut ve kronik bronşit), idrar yolu enfeksiyonları (akut sistit, sisto-üretrit, akut, komplike olmamış piyelonefrit)'ında etkilidir. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae (beta-laktamaz pozitif ve negatif), Branhamella catarrhalis (beta-laktamaz pozitif ve negatif) gibi mikroorganizmaların sık yol açtığı enfeksiyonlarda Sefiksimin klinik etkinliği kanıtlanmıştır. Betalaktamaz enzimlerine karşı ileri derecede stabildir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporinlere aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Özellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi bir çapraz allerjenisite olduğu bilindiğinden, penisiline allerjik hastalarda sefalosporin kullanılırken dikkatli olmalıdır. Her iki gruba giren ilaçlara bağlı olarak allerjik ve anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Kullanım sırasında allerjik bir reaksiyon görülürse, ilacın alımına son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği hastalarında ihtiyatla kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan míkroorganizmaların gelişmesine yol açabilir. Diğer geniş spektrumlu oral antibiyotiklerde olduğu gibi kullanım sırasında kolondaki normal bakteri florası değişerek Clostridia gelişimi görülebilir. Araştırmalara göre antibiyotik kullanımına bağlı olarak görülebilen psödomembranöz kolite, Colstridium difficile'ye bağlı toksinler yol açmaktadır. Kullanımı sırasında ağır diyare hali görülürse ilacın alımına son verilmelidir. Deney hayvanlarında yüksek sefiksim dozları kullanılarak yapılan araştırmalarda teratojenik etkiye rastlanmamıştır. Bununla birlikte. insanlarda sefiksimin gebelik sırasındaki alımıyla ilgili güvenirlik çalışmaları henüz yapılmadığından, zorunlu görülmedikçe hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Klinik uygulamalarda gözlenen yan etkilerden çoğu hafif ve sınırlı düzeyde olmuştur. Mide-barsak bozuklukları: Tedavi sırasında en sık bildirilen yan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare orta ya da daha ağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesine yol açabilir. Daha seyrek rastlanan yan etkiler arasında bulantı, abdominal ağrı, dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır. Seyrek olarak psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Santral Sinir Sistemi Etkileri: Baş ağrısı, baş dönmesi. Aşırı Duyarlık Reaksiyonları: Deri döküntüleri, prüritus, ürtiker, ateş ve eklem ağrıları türünde allerjiler gözlemlenmiştir. Bu etkiler, ilacın bırakılmasından sonra ortadan kalkar. Hematolojik ve Biyokimyasal Etkiler: Trombositopeni, lökopeni ve eozinofili bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar seyrek ve geriye dönüşümlü niteliktedir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde hafif ve geçici değişimler görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Benedict ya da Fehling solüsyonları veya bakır sülfat tabletleriyle yapılan idrarda glikoz testlerinde, yalancı pozitif reaksiyon görülebilir. Sefalosporin türü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testinin yalancı pozitif sonuç verebileceği bildirilmiş olduğundan, Coombs testinin pozitif olduğu durumlarda bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceği dikkate alınmalıdır.