1ilaç

LARGOPEN Flakon

BİLİM 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Geniş Spektrumlular

 

 

Etken Madde(ler):

Amoksisilin sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg: 1 flakon
1 g: 1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Orta derecede şiddetli üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında 12 saat ara ile 500-1000 mg uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda 6 saatte bir 1 g i.v. enjeksiyon (3-4 dk) veya i.v. infüzyon (30 dk) şeklinde uygulanır. A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. N.gonorrhoeae’ye bağlı gonore, akut, komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g’lık tek bir doz olarak uygulanır. Diğer enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. Menenjit tedavisinde doz 200-400 mg /kg/gün’e kadar yükseltilebilir. Çocuklarda; 2-10 yaş arası 50-100 mg/kg/gün’lük doz ikiye bölünerek uygulanır. Septisemi tedavisinde 150-200 mg/kg/gün olan doz en az 3 gün i.v. uygulandıktan sonra 3-4 saatte bir i.m. uygulama ile tedavi sürdürülür.

 

 

Endikasyonları:

Amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların (Staphylococcus aureus (penisilinaz salgılamayan), alfa ve beta-hemolitik streptokoklar, Streptococus faecalis, Diplococcus pneumoniae gibi gram pozitif mikroorganizmalar ile Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, E. coli ve Proteus mirabilis gibi gram negatif mikroorganizmalar) neden olduğu; tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları; sistit, üretrit piyelonefrit, gonore, septik abortus, adneksit, ve puarperal enfeksiyonlar gibi ürojenital sistem enfeksiyonları; flebit, abse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjit tedavisinde kullanılır. Patojen mikroorganizmaların amoksisiline duyarlılığının belirlenmesi için bakteriyolojik incelemeler yapılmalı, gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi, bazen de öldürücü aşırı anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tipreaksiyonlar özellikle çeşitli alerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamalarda oral uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve alerjik reaksiyon görüldüğünde amoksisilin tedavisi kesilerek bu durumlarda genellikle kullanılan antihistaminikler presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanılımını gerektirir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (Candida) ya da bakteriyel (Enterobacter, Pseudomonas) süperenfeksiyonlar gelişebilir, bu gibi durumlarda amoksisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikroorganizmalara etkili ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinden Clinitest Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glukoz testlerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glukozun enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanıklı testler ile aranması uygundur. Amoksisilinin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Amoksisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yan etkilere genellikle penisilinlere duyarlı kişilerde alerji, astım, saman nezlesi ya da ürtiker gibi özgeçmişi olanlarda rastlanır. Glosit, stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit (bu reaksiyonlar genellikle oral formlarla ilgilidir) gibi gastrointestinal; eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazen eksfoliyatif dermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetik sistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de bunun klinik önemi bilinmemektedir. Enfeksiyöz mononükleoz olgularında amoksisilin uygulaması alerjik deri reaksiyonlarını daha kolayca ve de daha ciddi bir şekilde ortaya çıkartacağından bu vakalarda amoksisilin kullanılmamalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Amoksisilin, digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.