1ilaç

GLİFOR Film Tablet

BİLİM

 

 

Formüler > Endokrin > Diyabette Kullanılan İlaçlar > Oral Antidiyabetikler > Biguanidler

 

Etken Madde(ler):

Metformin HCI

 

Piyasa Şekilleri:

850 mg: 100 film tablet
1000 mg: 100 film tablet

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu yemeklerle beraber günde iki kere 500 mg veya bir kere 850 mg'dır. Günde iki kere 500 mg metformin kullanımı yetmediğinde günde iki kere 850 mg'a geçilir. Dozaj haftada 500 mg veya iki haftada 850 mg olarak artırılır. Gliseminin kontrolü için gerektiğinde günlük doz bölünerek 2550 mg'a kadar çıkılabilir. Klorpropamid dışındaki standart oral hipoglisemik ajanlardan metformine geçilmek istenildiğinde tedaviye ara vermek gerekmez. Film tabletlerin yemeklerden sonra çiğnenmeden az miktarda sıvı ile alınması gerekir. Böbrek fonksiyon bozukluklarında serum kreatinin düzeyi erkeklerde 1.5 mg/dl veya kadınlarda 1.4 mg/dl üzerindeyse veya kreatinin klirensi 60 ml/dk altındaysa metformin kullanılmamalıdır. 17 yaşın altında kullanımı önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Diabetes mellitus'un; diyet ile normal bir vücut ağırlığının sağlanamadığı ve hipergliseminin önlenemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişman diyabetiklerde ve metaploretik diyabette diyet ile birlikte; insülin ile tedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgularda ve insüline dirençli diabette, insülin ile birlikte ve sülfonilüre türevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilmeyen diyabette, bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Serum kreatinin düzeyinin (%1.5 mg/dl (erkeklerde), %1.4 mg/dl (bayanlarda)) yüksek olduğu organik ve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğer yetmezlikleri, asidoz (ketosidoz, laktik asidoz) enfeksiyon ya da gangren gibi komplikasyonlar gösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm (akut ya da kronik), diyabetik prekoma ve koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de jüvenil diyabetin tedavisinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerde dikkatle kullanılmalı, çocuklarda ise kullanılmamalıdır. Sülfonilüre türevi antidiyabetiklerle kombine edildiği durumlarda, hipoglisemi oluşabileceğinden, kan şekeri düzeyi uygun aralıklarla kontrol edilmelidir. İnsüline bağımlı oynak kan şekeri olan diyabetiklere kan şekeri düzeyinin stabilizasyonunu temin amacıyla uygulanması, iki ilacın uygun oranlarının saptanması sürecinde hipoglisemi oluşması riskine karşı hastanelerde yapılmalıdır. Gebelik, ameliyat ve angiografilerden önce ve bunalım sırasında, emzirme dönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard enfarktüsü, hipoglisemi ile birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlı olarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde görülebilir ve genellikle kendiliklerinden kaybolur. Söz konusu yan etkiler yine de giderilemezse tedavi durdurulur. Nadiren ürtiker, halsizlik, kilo kaybı ve ağızda madeni tad gibi belirtiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, betablokerler ve MAO inhibitörleri Metforminin etkisini potansiyelize ederler. Alkol ayrıca laktik asidoz riskini arttırır. Bezofibrat ve klofibrat toleransını arttırabilirler, ilacın etkisini çoğaltabilirler. Kortikosteroidler, diazoksit, bumetanid, furosemid ve tiyazid grubu diğer diüretikler ve oral kontraseptifler antagonist etki göstererek dozun yeniden ayarlanmasını gerektirebilirler. Lityum tuzları glukoz toleransını azaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birlikte kullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Metformin, B12 vitamini emilmesini azaltabilir. Bu nedenle sürekli tedavi gören hastaların B12 vitamini düzeyleri yılda bir kez ölçülmelidir. Tek başına kullanıldığı zaman hipoglisemiye neden olmaz. Ancak insülin ya da antidiyabetiklerin etkilerini arttırabileceği unutulmamalıdır. Metformin ile tedavi edilen hastalar alkol kullanmamalıdır.