1ilaç

ALZANT Film Tablet

BİLİM 

 

Formüler > M.S.S > Demans İlaçları > Memantin

 

 

Etken Madde(ler):

Memantin HCl 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli olarak izleyecek bir bakıcının varlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler doğrultusunda koyulmalıdır. Yetişkinler: Maksimum günlük doz 20 mg'dır. Yan etki riskini azaltmak için, idame dozu ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg'lık artışlarla yapılmalıdır. Tedaviye 5 mg'lık günlük dozla başlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta günde 10 mg (günde iki kez 5 mg) ve üçüncü hafta günde 15 mg (sabah 10 mg ve öğleden sonra 5 mg) kullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye 20 mg'lık (günde 2 kez 10 mg) önerilen idame dozu ile devam edilir. Aç ya da tok alınabilir. Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalarda önerilen doz, günde 20 mg'dır (günde 2 kez 10 mg). Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Böbrek işlevi, normal veya hafif bozuklukta (serum kreatinin düzeyi 130 mmol/l'ye kadar) doz indirimi gerekmez. Orta dereceli böbrek bozukluğunda (kreatinin klirensi 40-60 ml/dak/1,73m2) günlük doz 10 mg'a düşürülmelidir. Böbrek işlevi ciddi olarak düşük hastalar için veri mevcut değildir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

 

 

Endikasyonları:

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 9 ml/dak/1.73 m2'den az) veri mevcut olmadığından tedavi önerilmez. Farmakolojik değerlendirmeler ve münferit vaka raporlarına dayanarak, epilepsisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler Memantin ile aynı reseptör sistemine etki edip, advers etkilerin (özellikle Santral Sinir Sistemi ile ilintili olanlar) daha sık ya da daha kuvvetli görülmesine sebep olabilir. İdrar pH'sını yükselten faktörler hastanın dikkatli izlenmesini gerektirebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınmasını içerir. İdrar pH'sı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya Proteus bacteria'nın neden olduğu ciddi üriner sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir. Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüs, kompanse edilmemiş konjestif kalp yetmezliği ve kontrol edilmemiş hipertansiyonlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar yakın gözlemde bulundurulmalıdır. Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Gebelik kategorisi C'dir. Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir. Hayvan çalışmaları, insanlarda kullanılan düzeylere eşit veya az daha yüksek düzeyde uygulamaların rahim içi büyümede azalma potansiyeline işaret etmektedir. İnsanlardaki potansiyel riski bilinmemektedir. Memantin kesinlikle gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır. Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile bunun olması muhtemeldir. Memantin kullanan kadınlar emzirmemelidir. Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı ekseriyetle, araba kullanma performansını ve makine kullanma yeteneğini düşürür. Buna ilave olarak, memantin reaktiviteyi değiştirebilir. Bu nedenle ayakta tedavi gören hastaların, araba veya makine kullanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

 

Yan Etkileri:

Orta ve şiddetli demansda yapılan klinik çalışmalarda, advers etkilere ilişkin toplam insidans oranı plasebodan farklılık göstermemiş olup, bu advers etkilerin ekseriyetle hafif veya orta dereceli olduğu gözlenmiştir. Orta ve şiddetli demans gösteren deney hasta popülasyonunda neden ilişkisinden bağımsız olarak en çok gözlemlenen (memantin için >%4) yan etkiler: Ajitasyon (%9), sakarlık yaralanması (%6.7), idrar kaçırma (%5.7), ishal (%5.4), uykusuzluk (%5.4), baş dönmesi (%5), baş ağrısı (%5), halüsinasyon (%5), düşme (%4.7), kabızlık (%4), öksürük (%4). Memantin ve plasebo alan hastalarda sık görülen (%1-10 ve plaseboya oranla daha sık) yan etkiler: Halüsinasyonlar, baş dönmesi, baş ağrıs, konvüzyon, yorgunluk. Sık olmayan (%0.1-1 ve plaseboya oranla daha sık) yan etkiler; anksiyete, hipertoni (kas tonüsünün artması), kusma, sistit ve libido artışıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Memantinin etki şekli sebebiyle; L-dopa, dopaminerjik agonistler ve antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDA antagonistleri ile birlikte kullanıldığında artabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile birlikte kullanımı; etkilerini modifiye edebilir ve doz ayarlaması gerektirebilir. Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Her iki madde de, NMDA-antagonistidir. Aynısı ketamin ve dekstrometorfan için de geçerli olabilir. Memantin ile fenitoin kombinasyonunun oluşturduğu muhtemel riske ilişkin, basılı bir vaka raporu mevcuttur. Amantadin ile aynı renal katyonik nakil sistemini kullanan simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin de muhtemel olarak memantin ile etkileşip, plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir. Memantin, hidroklorotiyazid (HCT) veya HCT'li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa, HCT serum seviyesinde azalma muhtemeldir.