1ilaç

RANTUDİL Kapsül

BAYER 

 

 

Etken Madde(ler):

Asemetazin

 

Piyasa Şekilleri:

90 mg (Retard): 20 kapsül, 60 mg (Fort): 30 kapsül, 90 mg (Retard): 10 kapsül, 60 mg (Fort): 20 kapsül içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz hastalığın tipi ve şiddetine bağlı olarak yemeklerle birlikte alınan 1-3x60 mg'dır. Maksimum günlük doz 300 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Kronik artiküler romatizma (kronik poliartrit, romatoid artrit); psöriatik artrit; dejeneratif artropatilerdeki, özellikle de büyük eklemlerin ve spinal kolon artropatilerindeki akut enflamatuvar olgular; ankilozan spondilit; gut atakları; eklemlerin, kasların ve tendonların enflamatuvar olguları, tenosinovit, bursit; lumbago-siyatik; operasyonlardan ve konfüzyonlardan sonraki enflamasyon ve şişlikler; yüzeyel venlerin ve diğer damarların enflamasyonlarından (tromboflebit ve vaskülitler) kaynaklanan ağrı ve hareket kısıtlılığında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Nedeni anlaşılamayan dishematopoez ve asemetazin ya da indometazine aşırı duyarlık kesin kontrendikasyonlardır. Gastrik ve duodenal ülseri olanlarda (veya ülser hikayesi), kullanımdan önce fayda-risk oranı gözönüne alınmalıdır. Asemetazinin çocuklarda kullanımı, bu gruba dair bir tecrübe olmadığı için tavsiye edilmez. Asemetazinle yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda teratojenik, mutajenik veya karsinojenik bir etkiye rastlanmamasına rağmen, gebelik süresince ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Nonsteroid antienflamatuvar/ analjeziklere aşırı duyarlık reaksiyonları (örn. astım atakları, cilt reaksiyonları veya akut rinit) gösteren hastalar belirli önlemler (acil durumlar için hazırlıklı olma) alınmadan kullanmamalıdır. Astım, saman nezlesi, nazal mukoza konjesyonu ve kronik solunum sistemi enfeksiyonu olan hastalar aşırı duyarlık reaksiyonları riski altındadırlar. Hikayelerinde gastrik veya duodenal ülsere dair deliller olan ya da gastrointestinal belirtiler gösteren hastalar, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve/veya kalp yetmezliği olanlar ve yaşlı hastalar tıbbi gözlem altında tutulmalıdır. Asemetazin ile epilepsi, Parkinson hastalığı ve psikiyatrik hastalıkların belirtilerinde artış olabilir. Santral sinir sistemine etkili ilaçlar veya alkolle birlikte alındığında dikkatli olmak gerekir. Hemorajiye eğilimi artmış hastalarda trombosit agregasyonu etkilenebilir. Başdönmesi, sersemlik, uyuşukluk gibi santral yan etkileri görülebileceğinden araç veya makine kullanma kabiliyetinde azalma olabilir.

 

Yan Etkileri:

Ara sıra görülen yan etkiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, başağrısı, başdönmesi, uyuklama hali, halsizliktir. Asemetazin ile nadir görülen yan etkiler ise; gastrointestinal ülserler (hemoraji ve perforasyon olabilir), anksiyete hali, konvüzyon, psikozlar, halüsinasyonlar, kulakta çınlama, iştah kaybı, kas güçsüzlüğü, periferik nöropatiler, böbrek harabiyeti, ödem, hipertansiyon, hiperkalemi, hipersensitivite (eritem, ürtiker ve kaşıntı), alopesi, anaflaktik reaksiyonlar ve lökopenidir. İzole vakalarda; trombopeni, agranülositoz, aplastik anemi, işitme bozuklukları, şiddetli cilt reaksiyonları, akut böbrek yetmezliği, toksik hepatit ve karaciğer harabiyeti, hiperglisemi ve glukozüri, anjinal belirtiler, vajinal hemorajiler ve uzun süre kullanımdan sonra retinal pigment dejenerasyonu ve korneada bulanıklık ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Asemetazin ve digoksin preparatlarının aynı zamanda verilmesi serum digoksin seviyesini yükseltebilir. Lityum tedavisi gören hastalarda lityum klirensi izlenmelidir. Asemetazin tromboksan sentezini inhibe ettiği için, antikoagülanlarla birlikte alındığında hemoraji riski artabilir. Asetilsalisilik asit serum asemetazin seviyesini düşürebilir. Kortikosteroidler veya diğer antienflamatuvarlarla birlikte verildiğinde gastrointestinal hemoraji riski artar. Penisilinlerle ve probenesidle kombinasyon asemetazin eliminasyonunu yavaşlatabilir, furosemidle ekskresyonu hızlanır. Diğer nonsteroid antienflamatuvarlarda olduğu gibi asemetazin de diüretiklerin ve antihipertansiflerin etkilerini zayıflatabilir. Asemetazin hiperkalemiye yol açabileceğinden dolayı potasyum tutucu diüretikler alan hastalarda serum potasyum seviyeleri izlenmelidir.