1ilaç

HALOTHAN Hoechst Solüsyon 

AVENTİS FARMA

 

Etken Madde(ler):

Halotan 50 ml

 

Piyasa Şekilleri:

50 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Endüksiyon için normal olarak hacmen %3'lük halotan konsantrasyonu aşılmamalıdır. Eğer hasta azot protoksit, hipnotik veya opiod kullanıyorsa halotanın konsantrasyonu azaltılmalıdır. Anestezi indüksiyonu için barbitürat kullanılacaksa, genellikle çok ufak miktarlar anestezinin başlaması için yeterli olabilir. İstenilen anestezi derinliğine erişildikten sonra halotan konsantrasyonu düşürülmelidir. Uygun anestezi de-rinliğinin aynı düzeyde tutulması için hacmen %0.5-1.5'luk Halothan Hoechst konsantrasyonu gereklidir. Ameliyatın seyri sırasında anestezinin derinleşmesi gerekiyorsa bu birdenbire yapılmamalı, kan basıncında istenmeyen bir düşüklüğün önlenmesi için Halothan Hoechst konsantrasyonu yavaş yavaş yükseltilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Her türlü cerrahi girişimde kullanılan uçucu bir anestetiktir. Anestezinin indüksiyonu ve idamesinde her yaşta hastada kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Geçmişinde habis hiperpireksisi olan veya böyle bir durumdan şüphe edilen hastalarda kontrendikedir. Tatbiki sonrasında nedeni anlaşılamayan sarılık ve ateş olduğu takdirde bu durum, ileride halotanın kullanılmasına kontrendikasyon teşkil eder. Daha önce halojenli anestetik ajanlar uygulandığında habis hipertermi, karaciğer fonksiyon bozukluğu, sarılık ve nedeni anlaşılamayan ateş, lökositoziz veya ezonofili hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Halotan uterus kaslarını gevşettiğinden obstetrik operasyonlar sırasında anestezinin en düşük düzeyde tutulması önerilir. Obstetrik kullanım bilhassa yüksek konsantrasyonlarda post partum hemorajı ile sonuçlanabilir. Anestezi sonrası bazen görülen karaciğer hasarında halotanın rolü kesin olarak saptanmamıştır. Buna rağmen tekrarlanan anestetik uygulama sonucu böyle durumların sık olarak görülmesi, sebebi bilinmeyen sarılık oluşumu ve halotan uygulanması sonucu ateş görülmesi, daha sonraki kullanımlar için kontrendike olduğunu göstermektedir. Bütün hastaların üç aylık bir süre içinde ilaca tekrar maruz kalmaları önlenmelidir. Bundan başka risk faktörleri (tekrarlanan uygulamadan başka) dişilik, şişmanlık ve orta yaş olarak görülür. Halojenli anestetiklerin kullanımı ile karaciğer fonksiyonlarının bozulması sarılık ve ölümle sonuçlanan karaciğer nekrozu rapor edilmiştir. Bu reaksiyonlar anestetiklere aşırı reaksiyonların belirtisi olarak ortaya çıkar. Siroz, viral hepatit veya diğer daha önceden mevcut olan karaciğer hastalıkları halojenli anestetiklerden başka diğer anestetiklerin seçilmesi için bir sebep oluşturabilir. Halotan potansiyel serebral vazodilatördür. Serebral kan akımında ve/veya intrakraniyal basınçta yükselme halotan ile anestezi esnasında görülebilir. Bunlar, intrakraniyal bölgedeki lezyonların varlığında daha da belirginleşebilir. Nöroşirürjide halotan ile oluşabilecek intrakraniyal basıncın yükselmesini önlemek için orta şiddetli hiperventilasyon önerilir. Halotan alan bazı hastalarda daha çok süksametonyum ile beraber kullanıldığında habis hiperpiyerksi rapor edilmiştir. Bu sendrom diğer anestetik ajanlarda da oluşabilir ve intravenöz sodyum dantrolene cevap verebilir. Halotan ile anestezinin indüksiyonu esnasında çoğunlukla, kan basıncında orta derecede bir düşüş olur (Halotan arteriyel kan basıncını doza bağlı olarak düşürür). Halotan buharının konsantrasyonu anestezinin devamı seviyesine düşürülünce, kan basıncı da artma eğilimine girer, fakat genellikle operasyon öncesi seviyesinin altında sabit bir değerde kalır. Bununla beraber, eğer gerekli ise intravenöz metoksamin (5 mg'lık doz genellikle yeterlidir) verilerek kan basıncındaki düşme önlenebilir. Halotan ile anestezide bradikardi olabilir. Bu da ilacın hipotansif etkisini artırır. Halotanın indüksiyonundan önce veya anestezinin idamesi esnasında, antikolinerjik bir ajanın intravenöz olarak kullanılması düşünülmelidir. Özellikle vagal tonüsün predominant olması muhtemel veya halotanın bradikardiye sebep olabilecek ajanlarla beraber kullanıldığı durumlarda bu husus gözönüne alınmalıdır. Halotan ile anestezi esnasında kardiyak aritmi rapor edilmiştir. Feokromositoması olan hastalarda halotan uygulamasında gerekli önlem alınmalıdır. Çünkü bu durumun intraoperatif aritmiyi arttırma olasılığı vardır. Özellikle yüksek konsantrasyonlarda, halotan solunum depresyonuna sebep olabilir. Halotan gibi uçucu ajanlar kullanıldığında odada yeterli ventilasyonun sağlanması önerilir. Halotan iskelet kasını gevşetir. Myasthania Gravisi olan hastalarda veya aminoglikozid antibiyotikleri ile beraber halotan kullanıldığında dikkatli olmak gerekir. Anestezi sırasında hastanın CO soluduğundan şüphelenilirse, karbondioksit absorbansı kısa süreli olarak değiştirilmek üzere derhal devreden çıkarılmalı ve kontaminantları uzaklaştırmak üzere taze gaz akımı verilmelidir. Gerektiğinde değiştirme işlemleri için yedek malzemeler el altında bulundurulmalıdır. Bu süre içinde anestezikler kesilmelidir. Kullanımı gerekli olan durumlar haricinde, gebeliğin başlarında, ihtiyatlı olmak için genel anestezide inhalasyon ajanlarının kullanımı önlenmelidir. Halotan emziren kadınların sütlerinde tespit edilmiştir, fakat emzirilen bebeklerdeki etkileri saptanmamıştır. Araç ve cihaz kullanan hastalara, genel anesteziyi izleyen bir süre için beceri gerektiren işlerdeki performans yeteneklerinin bozulabileceği bildirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Halotan ile anestezide bradikardi ve/veya hipotansiyon oluşabilir. Hipotansiyon özellikle indüksiyon esnasında oluşabilir. Anesteziden çıkış sırasında, genellikle eğer hasta serin bir ortamda ise titreme görülebilir. Halotan ile anestezi sonrası bulantı ve kusma olabilir. Halotan ile anestezi sonrası karaciğer fonksiyonlarında anormallik veya çok nadir olarak karaciğer hasarı görülebilir. Böyle durumlar daha çok anestezi uygulamasının tekrarlanması ile ortaya çıkar. Halotan uygulamasını takiben ortaya çıkan sebebi belirlenemeyen sarılık ve ateş, ilacın ileriki kullanımı için kontrendike olduğunu gösterir. Üç aylık bir süre içinde halotan kullanımı tekrarlanmamalıdır. Halotan bronkodilatasyona sebep olabilir. Bronşiyal relaksiyon genellikle doz ile ilgilidir ve yolların blokajından dolayı olabilir. Bu da bronşiyal kaslarda bronkokonstriksiyon veya depresyona neden olabilir. Halotan renal kan akımı glomerüler filtrasyon hızı ve üriner akışda, doz ile ilgili geri çevrilebilir bir azalmaya neden olur. Halotan bazı anestezi devrelerinde kullanılan lastik tarafından absorbe edilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halotan non-depolarizan kas gevşeticilerin (tübokürarin gibi) ve ganglion bloke edici ajanların (pempidin, trimetafan gibi) etkisini arttırır. Morfin halotan'ın solunum üzerine depresan etkisini artırır. Halotan tübokürarinin ganglion bloke edici etkisi ile oluşan hipotansiyonu artırabilir. Halotan ile anestezi uygulanmış olan hastalara adrenalin verilmesinde, aritmi ortaya çıkabileceğinden dikkatli olmak gerekir. Bu sebepten adrenalin dozu sınırlandırılmalı ve uygun olan bir antiaritmik ilaç uygulanmalıdır. Aritmiye sebep olabilecek diğer sempatomimetikler, aminofilin, teofliin ve trisiklik antidepresanlar kullanılırken de gereken önlemler alınmalıdır.