1ilaç

PLENDİL Tablet

AstraZeneca 

 

Etken Madde(ler):

Felodipin

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 20 tablet, 5 mg: 20 tablet, 2.5 mg: 20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hipertansiyon: Tedaviye günde 5 mg ile başlanmalıdır. Alışılmış idame dozu günde bir kez 5-10 mg'dır. Yaşlı hastalarda tedaviye günde 2.5 mg ile başlanılabilir. Angina pectoris: Kullanılacak doz miktarı hastanın gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Tedaviye günde bir kez 5 mg ile başlanmalı ve gerektiğinde doz, günde bir kez 10 mg'a arttırılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Arteriyel hipertansiyon, stabil angina pektoris ataklarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Felodipine ya da bileşiminde bulunan herhangi bir diğer maddeye karşı aşırı duyarlılıkta, hamilelikte, kompanse olmayan kalp yetmezliğinde, stabil olmayan angina pectoriste, akut miyokart enfarktüsü ve bunu takip eden 4 hafta içinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedavi sırasında duyarlı kişilerde çok seyrek olarak, tansiyonda belirgin düşme ve bu durumun sonucunda miyokart iskemisi görülebilir. Felodipin anne sütüne geçmektedir. Bununla birlikte, emziren annelerde terapötik dozlarda kullanıldığında, bebek üzerinde bir etkisinin olması beklenmez.

 

Yan Etkileri:

Arteriyollerde dilatasyon sağlayan diğer ilaçlar gibi felodipin de sıcak basmasına, başağrısına, çarpıntıya, göz kararmasına ve halsizliğe neden olabilir. Bu reaksiyonların çoğu doza bağlıdır ve tedaviye başlangıç döneminde ya da dozun arttırılması sırasında ortaya çıkar. Prekapiler vazodilatasyon nedeniyle genel sıvı retansiyonuna bağlı olmaksızın, ayak bileğinde alınan doz miktarı ile orantılı olarak şişme meydana gelebilir. İleri gingivit/periodontiti olan hastalarda, diğer kalsiyum antagonistlerinin kullanımı sırasında görülen hafif gingival hiperplazi, felodipin kullanımı sırasında da görülebilir. Diş hijyeni kurallarına uyulması, bu hipertrofiyi önleyebilir veya düzeltebilir. Klinik araştırmalar ve gözlemler sonucunu görülen advers etkiler: Deri: Sık olarak sıcak basması; seyrek olarak döküntü; pruritus; ender olarak ürtiker ve çok ender olarak fotosensitivite reaksiyonları. Kas-iskelet sistemi: Ender olarak artralji ve miyalji. Merkezi ve periferik sinir sistemi: Sık olarak başağrısı; seyrek olarak göz kararması ve parestezi. Gastrointestinal: Seyrek olarak bulantı; ender olarak kusma ve çok ender olarak dişeti hiperplazisi. Karaciğer: İzole vakalarda karaciğer enzimlerinin yükselmesi. Kardiyovasküler: Seyrek olarak taşikardi; çarpıntı ve ender olarak senkop. Vasküler (ekstrakardiyak): Sık olarak periferik ödem. Üriner Sistem: Çok ender olarak pollakiüri. Diğer: Seyrek olarak yorgunluk ve çok ender olarak anjiyoödem ve ateş gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitokrom P450 3A4 enzim sistemini etkileyen ilaçlar, felodipin gibi dihidropiridin grubu kalsiyum antagonistlerinin plazma konsantrasyonunu etkileyebilir. Enzim inhibitörlerinin (simetidin, eritromisin, itrakonazol, ketokonazol ve greyfurt suyunda bulunan bazı flavonoidler, vb.), felodipinin plazma konsantrasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Enzim uyarıcı ilaçlar (fenitoin, karbamazepin, rifampisin, barbitüratlar vb.), felodipinin plazma konsantrasyonunun düşmesine neden olur. Felodipin, siklosporinin plazma konsantrasyonunu etkilemez. Felodipinin plazma proteinlerine yüksek bağlanma oranı, varfarin gibi bağlanma oranı yüksek diğer ilaçların serbest bölümünü etkilemez.