1ilaç

MARCAİNE-spinal Enjektabl Solüsyon

AstraZeneca

 

 

Etken Madde(ler):

Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

4 ml'lik 5 enjektabl solüsyon.

 

Kullanım Şekli:

Spinal enjeksiyonlar, lumbar ponksiyon ile subaraknoid alana girildiği kesinleştikten sonra yapılmalıdır. Spinal iğneden berrak serebrospinal sıvının aktığı görülmeden enjeksiyon yapılmamalıdır. Ortalama bir erişkinde kullanılabilecek doz rehberi: L1 (Alt ekstremite, ürolojik ve perine cerrahisi. Hasta enjeksiyondan sonra ya da baygınlık hissetmesi durumunda 2-3 dakika kadar yatırılmalıdır.), enjeksiyon yeri L3/4/5, oturur durumda, doz 1.5-3 ml (7.5-15 mg), etki başlangıcı 5-8 dakika, etki süresi 2-3 saat. T5 (Alt batın ameliyatları. Sezaryen operasyonu dahil.) enjeksiyon yeri L2/3/4, yatar durumda, doz 3-4 ml (15-20 mg), etki başlangıcı 5-8 dakika, etki süresi 2-3 saat. 20 mg'ın üzerindeki bupivakainin spinal uygulanmasının etkileri araştırılmamıştır. Bebeklerde ve yenidoğanlarda serebrospinal sıvı hacmi bağıl olarak daha yüksektir. Bu nedenle, bunlarda aynı derecede blok elde etmek için göreceli olarak kilogram başına daha yüksek dozların kullanılması gerekir. Küçük çocuklarda sinir miyelinizasyonunun daha az olması, difüzyonu kolaylaştırır ve anestezinin daha çabuk başlamasını sağlar. Erişkinlerde spinal bloklardan sonra sık olarak görülen hipotansiyon, 8 yaşından küçük çocuklarda seyrek olarak ortaya çıkar. Çocuklarda, dozlar önerileri: 5 kg'dan hafif bebeklerde 0.40-0.50 mg/kg; 5-15 kg arasındaki çocuklarda 0.30-0.40 mg/kg; 15 kg'dan ağır çocuklarda 0.25-0.30 mg/kg. Lidokaine göre anestezi daha geç başlar ve 60-120 dakika devam eder.

 

 

Endikasyonları:

Bupivakain hidroklorür, amid sınıfından bir lokal anesteziktir. Cerrahi ve obstetrik girişimlerde spinal (subaraknoid) anestezide endikedir. 1.5-3 saat süren batın, ürolojik ve alt ekstremite cerrahi girişimlerinde kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid sınıfı lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Menenjit, tümör, poliyomiyelit ve kafa içi kanama gibi merkezi sinir sisteminin akut aktif hastalıklarında kontrendikedir. Omurilikte aktif tüberküloz ya da metastatik lezyon varlığında da kullanılmamalıdır. Septisemide kontrendikedir. Pernisiyöz anemi ile birlikte subakut omurilik dejenerasyonu olanlarda kullanılmamalıdır. Ponksiyon bölgesinde ya da ponksiyon bölgesinin yakınlarında piyojenik enfeksiyon varsa kullanılmamalıdır. Kardiyojenik ve hipovolemik şok varlığında kullanılmamalıdır. Pıhtılaşma bozukluğu olanlarda ya da antikoagülan ilaç tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Spinal anestezi girişimleri, yalnız gerekli bilgi ve deneyime sahip hekimlerce ya da onların gözetiminde yapılmalıdır. Spinal anestezi, tüm gerekli resüsitasyon cihazlarının ve ilaçlarının her an hazır bulunduğu tam donanımlı ameliyathanelerde uygulanmalıdır. Anestezist, girişim tamamlanana kadar hastanın başında kalmalı ve anestezi kaybolana kadar gözetimini sürdürmelidir. Spinal anesteziye başlamadan önce, damar yolu açılmış olmalıdır. Kullanılan lokal anestezik ilaç ile ilgili olmaksızın hipotansiyon ve bradikardi görülebilir. Bu tür durumlar, anesteziden önce, kristaloidal ya da kolloidal solüsyonlar verilerek ya da intramüsküler yoldan 20-40 mg adrenalin gibi bir vazopresörün önceden enjekte edilmesi ile ya da bu reaksiyonlar görüldüğü takdirde derhal uygulanan ve gerektiğinde tekrarlanan intravenöz 5-10 mg efedrin ile önlenebilir. Hemoraji ya da dehidratasyona bağlı hipovolemili hastalarda ve batın tümörü ya da gebeliğin ileri dönemlerinde uterus basısı nedeniyle aortokaval oklüzyonu olanlarda hipotansiyon sık görülür. Koroner ya da serebrovasküler hastalığı bulunanların hipotansiyona toleransları azdır. Spinal anestezinin sonucunu tahmin edebilmek güç olabilir ve özellikle gebelikte, bazen diyafram dahil, interkostal kasların paralizisine kadar varabilen derecelerde yüksek blokların görüldüğü bildirilmiştir. Bu tür nadir durumlarda ventilasyona yardımcı olmak gereklidir. Multipl skleroz, inmeye bağlı eski hemipleji gibi kronik nörolojik hastalıkların spinal anesteziden olumsuz yönde etkilenmediği düşünülmektedir. Ancak bu tür durumlarda dikkatli olunmalıdır. Yüksek risk grubuna giren bazı hastalarda genel anestezi yerine spinal anestezi tercih edilebileceğinden, anesteziden önce yeterli süre varsa hastanın genel durumunu düzeltmek için gereken tedaviler yapılmalıdır. Bupivakain çok sayıda gebe ve doğurganlık çağındaki kadında kullanılmıştır. Üreme fonksiyonları üzerinde bir etkisi ve malformasyon artışı bildirilmemiştir.Diğer lokal anestezikler gibi bupivakain de anne sütüne geçer. Bununla birlikte anne sütüne geçen miktar çok düşük olduğundan bebek üzerinde olumsuz bir etkisinin olması beklenmez. Spinal anestezi mental fonksiyonları ve koordinasyonu çok az etkiler ancak geçici olarak lokomosyonu ve konsantrasyonu bozar.

 

Yan Etkileri:

Genel olarak, spinal anesteziye bağlı yan etkilerin hemen hemen tamamı kullanılan ilaca değil, sinir bloğuna bağlıdır. Bu etkiler arasında hipotansiyon, bradikardi ve post-spinal başağrısı bulunur. Spinal anesteziye bağlı diğer istenmeyen etkiler: Yüksek ya da total spinal blok; spinal anesteziden sonra ender olarak görülen, ancak ağır bir istenmeyen etki, kardiyovasküler ve respiratuvar depresyonla sonuçlanan yüksek ya da total spinal bloktur. Aşırı sempatik blokaj, kardiyovasküler depresyona neden olarak şiddetli hipotansiyona ve bradikardiye, hatta kardiyak areste yol açabilir. Diyafram dahil, respiratuvar kas sinirlerinin blokajı, respiratuvar depresyona neden olur. Nörolojik komplikasyonlar; ender olmakla birlikte, spinal anestezi sonucu nörolojik hasar bildirilmiştir. Omuriliğin ya da spinal sinirlerin doğrudan yaralanması, anteriyor spinal arter sendromu, iritan madde enjeksiyonu, steril olmayan bir solüsyonun enjekte edilmesi ya da omurilik kanalında yer kaplayıcı bir lezyonun (hematom veya apse) gelişmesi gibi çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar, lokalize parestezi ya da anestezi alanları, motor güçsüzlük, sfinkter kontrolünün kaybı ve parapleji şeklinde kendini gösterebilir. Bu olaylar bazen kalıcı olabilir. Spinal anestezide kullanılan lokal anesteziklerin hepsinde bu tür nörolojik komplikasyonlar bildirilmiştir. Alerjik reaksiyonlar; amid grubu lokal anesteziklerde alerjik reaksiyonlar (en ağırı anafilaktik şok) enderdir. Akut sistemik toksisite; tüm lokal anestezikler gibi, bupivakain de yüksek dozlarda kullanıldığında, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemde akut toksik etkilere neden olabilir. Bu durum, özellikle damar içine enjekte edildiğinde görülür. Ancak, spinal anestezi için gereken doz çok düşük olduğundan (epidural anestezi için gereken dozun %20'si ya da daha azı), akut sistemik toksisite olasılığı yok denebilecek kadar azdır ve şimdiye kadar bildirilmemiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bupivakain ile yapısal olarak lokal anesteziklere benzeyen ilaçların toksik etkileri aditif olduğundan, birlikte kullanılmaları durumunda dikkatli olunmalıdır. Genel olarak, spinal yoldan uygulanan solüsyonlara başka bir ilaç katılması önerilmemektedir.