1ilaç

LİNKOLES Ampul

AROMA 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Klindamisin ve Linkomisin > Linkomisin

 

 

Etken Madde(ler):

Linkomisin HCl 600 mg

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 1 ampul
2 ml'lik 5 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: İntramüsküler Uygulama: Ağır enfeksiyonlarda, her 24 saatte bir 600 mg; daha ağır enfeksiyonlarda, her 12 saatte bir veya daha sık 600 mg. İntravenöz Uygulama: Ağır enfeksiyonlarda 8-12 saatte bir 600-1000 mg. Daha ağır enfeksiyonlarda doz arttırılabilir. Hayati tehlike arzeden durumlarda doz 8 g'a kadar arttırılabilir. 2 Yaşından Büyük Çocuklarda: İntramüsküler Uygulama: Ağır enfeksiyonlarda, 24 saatte bir 10 mg/kg; daha ağır enfeksiyonlarda, 12 saatte bir veya daha sık aralıklarla 10 mg/kg. İntravenöz Uygulama: Enfeksiyonun ağırlığına göre günde 10-20 mg/kg hesabıyla, 1-3 doza bölünerek uygulanır. Böbrek fonksiyonu ileri derecede bozuk hastalarda Linkoles tedavisine gerek duyulduğunda sağlıklı bireylerdeki dozun %25-30'unun kullanılması önerilir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, Iinkoles tedavisi en az 10 gün sürdürülmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Linkomisin hidroklorüre duyarlı streptokok, pnömokok ve stafilokok gibi gram pozitif aerob ve anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır. Penisilinin kullanılmadığı yerlerde ve penisiline allerjisi olanlarda kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonlarında, osteomiyelitte, yumuşak doku enfeksiyonlarında ve difteride (antitoksinle birlikte), tonsillit, farenjit, kızıl, yara enfeksiyonu, fronküloz, pnömoniosteomiyelit sinüzit, orta kulak iltihabı, akne, bronşit, nonspesifik ürogenital infeksiyonlarında ve ayrıca septik artrit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit, ampiyem ve idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Linkomisine ve klindamisine aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diğer birçok antibiyotiğin ve Iinkomisinin kullanımı sırasında ağır diyare ve psödomembranözkolit vakaları bildirilmiştir. Kolitin nedeni Clostridium difficile tarafından üretilen toksindir. Belirtiler sulu diyare ile Iökositoz ateş ve abdominal kramplarla seyreden kanlı, müküslü ağır diyare arasında değişebilir. Tedavi edilmezse peritonit şok ve megakolon ortaya çıkabilir. Bu duruma, antibiyotik kullanımı sırasında ya da uygulamadan 2-3 hafta sonra rastlanabilir. Tanı klinik bulguya göre yapılır, endoskopik muayene ve feçeste Clostridium difficile toksininin saptanmasıyla doğruIanır. Hafif durumlarda ilacı kesmekle cevap alınabilir. Orta ve ciddi durumlarda ek olarak elektrolit ve protein sıvıları kullanılmalıdır. Clostridium difficile tarafından meydana getirilen pseudomembranöz kolit vankomisin antibiyotiği ile tedavi edilebilir. Vankomisin yanında kolestiramin veya kolestipol reçinesi verilebilir. Eğer vankomisin ve reçine aynı zamanda verilecekse, bölünerek değişik zamanlarda verilmelidir. Diğer allerjik durumlar ve ilaca karşı önceki duyarlılık ciddi şekilde araştırılmalıdır. Difenoksilatlar gibi barsak spazmına yol açan ilaçlardan kaçınılmalıdır. Linkoles gastrointestinal hastalığı özellikle koliti olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Serebrospinal sıvıya geçmediğinden menenjit tedavisinde önerilmez. Uzun süreli tedavilerde böbrek ve karaciğer fonksiyonları yakından izlenilmelidir. Linkoles steril solüsyonu damar içine seyreltilmeden verilmemelidir, seyreltildikten sonra 10-60 dakika içinde uygulanmaIıdır. Antibiyotiğin kullanımında bazen antibiyotiğe duyarlı olmayan organizmalar üreyebilir, özellikle mayalar. Hamilelerde güvenle kullanımıkanıtlanmamıştır. Klinik çalışmalar yeni doğanlarda Iinkomisin kullanılmaması gerektiğini göstermiştir. Enjektabıl formlarında bulunan benzil alkol prematüre çocuklarda Gasping Syndrome'a yol açabilir. Nöromüsküler blokaj yapan ilaçların etkisini artırdığından bu ilacı kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 0.5-2.4 mcg/ml'de Iinkomisin anne sütünegeçmektedir, emzirilen bebeklerde ciddi yan etkilere neden olabileceği gözönüne alınarak hekim ya ilacın ya da emzirmenin kesilmesine karar vermelidir. Atopik kişilerde kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal sistem: Stomatitis, glossitis, mide bulantısı, kusma, inatçı ishal enterokolitis ve pruritus. Hematopoetik sistem: Nötropeni, Iökopeni, agranülosidoz, trombositopeni, purpura bildirilmiştir. Nadir olarakta aplastik anemi ve pansitopeni. Aşırı duyarlılığa bağlı olarak anjonevroz Stevens-Johnson sendromuna benzeyen eriterm vakaları bildirilmiştir. Bu tür ani durumlarda ilaç kesilmeli ve epinefrin, kortikosteroid ve antihistaminikler hazır bulundurulmalıdır. Deri ve mukoza: Deride kızarıklık, ürtiker ve vaginitis nadir halde pul pul dökülme ve vezikobülloz dermatit. Karaciğer: Her ne kadar karaciğerde fonksiyon bozukluğu bildirilmediysede Iinkomisin tedavisi sırasında sarılık ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma (özellikle transaminasyonda yükselme) görüldüğü bildirilmiştir. Böbrek: Böbrek bozukluğu olarak azotemi, oligüri ve/veya protein üre nadir olarak bildirilmiştir. Kardiovasküler: İntravenöz verildikten sonra nadir olarak kardiyopulmoner arrest, hipotansiyon görülebilir. Lokal reaksiyonlar: İntramüsküler uygulamada Iokal tahriş ağır sertIeşme ve steril apse oluşumu, intravenöz uygulamada tromboflebit. Özel duyular: Kulak çınlaması ve baş dönmesi bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Linkomisin ile eritromisin arasında in vitro antagonizma bildirilmiştir.