1ilaç

ARTHROTEC Tablet

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Diklofenak sodyum, Misoprostol

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg, 200 mcg: 20 tablet
75 mg, 200 mcg: 20 tablet

 

Kullanım Şekli:

Tabletler bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemelidir. Osteoartrit: Önerilen doz, yemeklerle birlikte günde 2 kez alınan Arthrotec 75 mg'dır. Maksimum gastrointestinal koruma için tercihen günde 2-3 kez Arthrotec 50 mg kullanılması önerilir. Romatoid artrit: Önerilen doz, yemeklerle birlikte günde 2 kez alınan Arthrotec 75 mg'dır. Maksimum gastrointestinal koruma için tercihen günde 2-3 kez Arthrotec 50 mg kullanılması önerilir. Arthrotec'in etkinliği ve güvenilirliği çocuklarda kanıtlanmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarla (NSAID) birlikte misoprostol kullanımının gerekli olduğu risk grubundaki hastalarda, osteoartrit ve romatoid artrit semptomlarının akut ve kronik tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aktif gastrointestinal kanaması olan hastalarda kontraendikedir. Hamile kadınlarda veya hamile kalmayı planlayan kadınlarda uterus tonusunu arttırabileceği ve düşüğe sebep olabileceği için kontraendikedir. İçindeki maddelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olan veya daha önceden NSAI veya asetil salisilik asite duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontraendikedir.

 

Uyarılar:

Daha önceden bilinen gastrik veya duodenal ülseri olan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. Buna rağmen NSAI tedavisinin hala faydalı olduğu düşünülüyor ise kullanılabilir. Gastrik veya duodenal ülser oluşma olasılığı tek başına diklofenak kullanımından daha az bildirilmiş olsa da, hastalar yakından izlenmelidir. Sıvı retansiyonu, ödem, trombosit aggregasyonunda azalma ve kanama zamanında uzama meydana gelebilir. Kanama zamanı belirlenirken bu durum göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca kalp yetmezliği ve sıvı retansiyonu olabilecek hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Renal, kardiyak ve hepatik yetersizliği olan hastalarda NSAI ilaç kullanımı renal fonksiyon bozukluğuna neden olabileceği için doz mümkün olduğu kadar azaltılmalı ve renal fonksiyon monitörize edilmelidir. Renal ve hepatik fonksiyonlar ile kan tabloları düzenli olarak izlenmelidir. Gebelik kategorisi X'dir. Gebe kadında veya gebe kalma olasılığı bulunanlarda kullanılması kontraendikedir. İçerisinde bulunan misoprostolün düşük yapma riskinden dolayı gebelikte kullanılması kontrendikedir. Ne misoprostol ne de diklofenakın anne sütüne geçtiğine dair veri olmamasına rağmen, süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Karın ağrısı, ishal, bulantı, hazımsızlık, gaz, kusma, gastrit ve kabızlık. İshal genellikle hafif ve orta şiddette olmakla birlikte eğer yemeklerle birlikte alınır ve beraberinde özellikle magnezyum içeren antiasitler kullanılmaz ise azaltılabilir. Diklofenaka bağlı olarak aplastik anemi, agranülositoz, hemolitik anemi, trombositopeni ve nötropeni bildirilmiştir. Karaciğer hastalığının semptomatik belirtileri olmaksızın SGPT, SGOT, alkalen fosfataz ve bilirubin artışları olabilir. Bütün NSAI ilaçlar papiller nekroz, intersitisyel nefrit, nefrotik sendrom ve renal yetmezlik gibi patolojilere sebep olabilirler. Menopoz öncesindeki kadınlarda menoraji, intermenstrüel kanama; postmenopozal kadınlarda ise vajinal kanama yapabilir. Diğer yan etkiler: Başağrısı, sersemlik hissi ve deri döküntüleri görülebilir. NSAI ilaç kullanımı esnasında nadirende olsa anaflaksi dahil allerjik reaksiyonlar görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

NSAI ilaçlar prostaglandinlerin intrarenal sentezini inhibe ederek diüretiklerin natriüretik etkinliğini azaltabilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında serum potasyum seviyeleri artabileceğinden, serum potasyum seviyeleri izlenmelidir. NSAI ilaç kullanımına bağlı olarak, kararlı lityum ve digoksin plazma seviyeleri artabilir. Diklofenak ile yapılan farmakokinetik çalışmalarda antikoagülan ve hipoglisemik ilaçlarla etkileşim saptanmadığı halde, diğer NSAI ilaçlarla etkileşim bildirilmiş olduğundan, antikoagülan ve hipoglisemik ilaçlarla birlikte diklofenak kullanan hastalarda dikkatli olunmalı ve hastalar yakından izlenmelidir. Metotreksatla birlikte NSAI ilaçlar kullanıldığında, metotreksatın plazma seviyelerinin artmasına bağlı toksisite meydana geleceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kolestramin ile aynı anda alınırsa diklofenakın biyoyararlanımı azalır. Kolestipolünde diklofenakın biyoyararlanımı üzerinde benzer etkisi olmakla birlikte daha azdır. Diğer NSAI ilaçlar veya kortikosteroidlerle birlikte kullanılması yan etkilerde artışa sebep olabilir.