1ilaç

ZİKARAL Kapsül

 ADİLNA  

 

Etken Madde(ler):

Tenoksikam 20 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 kapsül, 10 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz tek doz halinde 1 kapsüldür. Akut gutta ilk iki gün 2 kapsül, daha sonra 5 gün süreyle günde 1 kapsüldür.

 

 

Endikasyonları:

Romatoid artrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar, örneğin, tendinit, bursit, omuz veya kalça periartriti (omuz-el sendromu), burkulma ve incinmeler, akut gut gibi ağrılı ve dejeneratif iskelet-kas sistemi hastalıklarının semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tenoksikam, bu ilaca aşırı duyarlı olduğu bilinen, salisilat veya diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğu bilinen, gastrit, mide ve duodenum gibi üst gastrointestinal sistem hastalıkları olan veya daha önce bu hastalıkları geçirmiş kişilerde kullanılmamalıdır. Tenoksikam veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda tenoksikam kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

NSAID'ler, renal prostaglandin sentezini inhibe ettiklerinden, renal hemodinami ile tuz ve su dengesi üzerinde istenmeyen etkilere neden olabilirler. Böbrek hastalığı hikayesi bulunanlarda, böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan diyabetlilerde, hepatik siroz, konjestif kalp yetmezliği hastalarında, hipovolemide ve diüretik, kortikosteroid ve nefrotoksik etki gösterdiği bilinen ilaçlarla birlikte kullanıldığında, özellikle kalp ve böbrek fonksiyonları (BUN, kreatinin, ödem gelişmesi, kilo artışı vs) açısından hasta uygun şekilde izlenmelidir. Bu hastalar, majör cerrahi girişimlerin peri- ve postoperatif dönemlerinde ağır kan kaybı olasılığı nedeniyle yüksek risk altındadır. Bu nedenle, operasyon sonrasında ve nekahat döneminde yakından izlenmeleri gerekir. Tenoksikam, trombosit kümelenmesini inhibe eder ve hemostazı etkileyebilir. Tenoksikamın pıhtılaşma faktörleri, pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı ve aktive tromboplastin zamanı üzerinde belirgin bir etkisi bulunmamaktadır. Pıhtılaşma bozukluğu olan veya hemostaz üzerinde etkisi olan bir ilaç kullanmakta olan hastalar, tenoksikam tedavisi sırasında dikkatle takip edilmelidir. Tenoksikam tedavisi uygulanan hastalardan gastrointestinal hastalık belirtisi görülenler, yakından izlenmelidir. Peptik ülser veya gastrointestinal kanama durumunda tenoksikam tedavisi derhal kesilmelidir. Ciddi deri reaksiyonları (örneğin, Lyell veya Stevens-Johnson sendromu) ile karşılaşıldığında tedavi derhal kesilmelidir. Tenoksikam tedavisi sırasında bazı istenmeyen göz bulgularıyla karşılaşılmıştır. Bu nedenle, görme bozukluğundan şüphelenilen hastalarda göz muayenesi yapılması önerilmektedir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından, plazma albümin düzeylerinin belirgin şekilde azaldığı durumlarda önlem alınmalıdır. Diğer antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi, tenoksikam da enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Baş dönmesi, sersemleme ve görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır. Hayvan çalışmalarında teratojenik etkiye rastlanmamıştır. Gebelerde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır. NSAID'ler, prostaglandin sentezi üzerinde inhibitör etki gösterir ve bu etki, ilaç hamileliğin son döneminde verildiğinde fetal ductus arteriosus'un kapanmasına ve doğumu uzatarak partürisyonu geciktirmeye neden olabilir. Gebeliğin üçüncü trimesterinde tedaviden kaçınılmalıdır. Tek doz uygulama sonuçları, çok düşük miktarda tenoksikamın (yaklaşık %0.2) anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Bugüne kadar, tenoksikam kullanmakta olan emziren annelerin çocuklarında hiçbir yan etki bildirilmemiştir ama olası bir yan etki göz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebek sütten kesilmeli veya ilaç bırakılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Hastaların küçük bir bölümünde, istenmeyen etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekmiştir. Parenteral uygulanan tenoksikamın lokal toleransı iyidir. Görülme sıklığı %1'den yüksek yan etkiler: Gastrik, epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı . Görülme sıklığı %1'den az yan etkiler: Konstipasyon, diyare, stomatit, gastrit, kusma, ülser, hematemez ve melena dahil mide-barsak kanaması, yorgunluk, uyku bozukluğu, iştah kaybı, ağız kuruluğu , vertigo, kaşıntı, eritem, ekzantem, döküntü, ürtiker, BUN veya kreatininde yükselme, ödem, karaciğer enzim aktivitesinde artış, çarpıntı. İzole vakalar: Mide-barsak perforasyonu, görme bozuklukları, Stevens-Johnson ve Lyell sendromu, fotosensitivite reaksiyonları, vaskülit , anemi, agranülositoz, lökopeni, trombositopeni, dispne, astım, anafilaksi, anjiyoödem, özellikle kardiyovasküler ilaç tedavisi gören hastalarda kan basıncında artış, hepatit.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer NSAID'lerde olduğu gibi, salisilatlar da tenoksikamı bağlandığı proteinden ayırarak ilacın klirens ve dağılım hacmini artırır. İstenmeyen gastrointestinal reaksiyon riski nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID'lerin birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID'ler ve metotreksatın birlikte kullanılmasının, metotreksatın renal tübüler sekresyonunda azalma, yüksek plazma metotreksat konsantrasyonu ve ağır metotreksat zehirlenmesine neden olabildiği bildirilmiştir. Bu nedenle, tenoksikam ile metoreksat birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Altın, penisilamin veya probenesidle birlikte kullanıldığı az sayıda hastada klinik olarak anlamlı bir etkileşimle karşılaşılmamıştır. Tenoksikam lityumun renal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazma lityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir. Plazma lityum seviyeleri düzenli olarak takip edilmelidir. Diğer NSAID'lerde olduğu gibi, tenoksikam da potasyum tutucu diüretiklerle beraber kullanılmamalıdır. Bu iki ilaç sınıfı arasında hiperkalemi ve böbrek yetmezliğine neden olabilecek ilaç etkileşimi bulunmaktadır. Tenoksikam ve furosemid arasında klinik olarak anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir ancak tenoksikamın hidroklorotiyazidin hipotansif etkisini zayıflattığı bilinmektedir. Diğer NSAID'lerde olduğu gibi, tenoksikam da alfa-adrenerjik blokerlerin ve ADE inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir. Klinik çalışmalarda, tenoksikam ile birlikte dijital preparatları kullanan hastalarda etkileşim bildirilmemiştir. Bu nedenle, tenoksikam ve dijital preparatlarının beraber kullanılmasının önemli bir risk yaratmadığı düşünülmektedir. Tenoksikam, oral ve antidiyabetik ilaçların (glibornurid, glibenklamid, tolbutamid) klinik etkilerini değiştirmez. Ancak antikoagülan veya oral antidiyabetik ilaçlarla birlikte tenoksikam kullanan hastaların sürekli takibi önerilmektedir.