1ilaç

PERLİNGANİT Ampul

Adeka 

 

Etken Madde(ler):

Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 10 mg/10 ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 10 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) çoğu plastik maddelerle etkileşip yer değiştirir. Plastikten yapılı parenteral çözelti kaplarındaki absorblanmasını engellemek için seyreltme işlemi ancak camdan yapılı parenteral çözelti kapları içinde yapılmalı, plastik kap kullanılmamalıdır. İntravenöz çözelti uygulama için kullanılan kapların genellikle PVC'den yapılı olan boruları son seyreltme çözeltisindeki ilacın %40-80 kadarlık bir bölüm absorblanmaktadır. Bu nedenle infüzyonlar için en düşük absorblama yeteneği bulunan türden infüzyon borularının kullanılması önerilir. Miyokard infarktüsü ve sol kalp yetmezliği: İlaca karşı cevap, bireyden bireye değiştiği için hastanın hemodinamik fonksiyonları yakından izlenerek uygun doz bulunmalıdır. Konjestif kalp yetmezliği: Normal doz sınırları 10-100 mcg/dakikadır. Refrakter unstabil Anjina Pektoris: Başlangıç infüzyon hızı 10-15 mcg/dakika olarak önerilir. Cerrahide: Başlangıç infüzyon hızı 25 mcg/dakika olarak tavsiye edilir. Arzu edilen sistolik arteriyal kan basıncı oluşturulana dek doz 200 mcg/dakikaya kadar arttırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Vazodilatör etkilidir. Akut miyokard enfarktüsü ile birlikte olan konjestif kalp yetmezliğinde; ameliyat öncesi ve sonrası hipertansiyonda, cerrahi işlemlerle giden hipertansiyonda (özellikle kardiyovasküler işlemlerde, intratrakeal entübasyon sırasında ortaya çıkan hipertansiyonlarda, sternotomide, kardiyak bypass'da ve ameliyat sonrası dönemde, deri insizyonunda); organik nitratlar veya beta blokerler ile önerilen dozlarda bir yanıt alınamayan angina pektorisli hastaların tedavisinde ve cerrahi işlemler sırasında kontrollü hipotansiyon sağlamak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Organik nitratlara karşı idiyosenkratik reaksiyonu veya nitrogliserine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, hipotansiyonlu kişilerde veya düzeltilmeyen hipovolemide, kafatası iç basıncının artmış olduğu durumlarda (kafa travması ve serebral hemorajide), yetersiz serebral dolaşımda, konstrüktif perikardit ve perikardiyal tamponlamada kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yalnız hastanede kullanılır. Ciddi hepatik ve renal hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle uzun süredir devam eden aşırı hipotansiyondan sakınılmalıdır. Çünkü, beyin, kalp, karaciğer ve böbrek üzerinde zayıf perfüzyondan ileri gelen olası zararlı etkiler ve iskemi riski, tromboz ve bu olguların değişikliğe uğramış fonksiyonlarından sakınılmalıdır. Monitörde eğer pulmoner kapiller wedge basınç izleniyorsa ve bu basınçta bir düşüş görülüyorsa bu, arteriyal hipotansiyonun başladığına işarettir. Gebe kadınlara verildiğinde, fetüs üzerinde bir zarar yapıp yapmadığı ve doğurganlık yeteneğine etki edip etmediği bilinmediğinden gebelerde ancak belirgin bir gereksinme bulunduğu zaman kullanılmalıdır. Emzikli annelere uygulanışında dikkat edilmelidir. Yaşlılar nitratların etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından dikkatli davranılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etki baş ağrısıdır (%2). Daha az karşılaşılan yan etkiler; taşikardi, bulantı, kusma, korku, huzursuzluk, kaslarda seğirme, retrosteral rahatsızlık, baş dönmesi, palpitasyon, karın bölgesinde ağrıdır. Paradoksal taşikardi ve artmış olan bir angina pektoris, oluşturduğu hipotansiyona eşlik edebilir.