1ilaç

DEPONİT NT 5 Flaster

Adeka 

 

Etken Madde(ler):

Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 16 mg

 

Piyasa Şekilleri:

5 mg/24 saat: 30 flaster, 5 mg/24 saat: 10 flaster içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Koroner arter hastalığının uzun süreli tedavisi ve anjina pektorisin önlenmesi için, ilaca genellikle günde bir flaster ile başlanır. Gerekirse, bu doz artırılabilir (aynı anda 2 flaster). Tolerans gelişmesini önlemek ve 8-12 saatlik nitratsız bir ara sağlamak için, flaster, deri üzerinde sadece yaklaşık 12-16 saat kalmalıdır. Nitratsız dönem için, nitrat bileşikleri içermeyen ilaçlarla ek bir antianjinal tedavisi düşünülmelidir. Hastalara bireysel olarak uygun dozların uygulanması amacıyla flaster küçük parçalar halinde kesilebilir. Bu parçalar da, tıpkı tam-büyüklükteki flasterler kadar yapışır. Doz, parçanın yüzey alanına göre belirlenir. Derinin çok kalın bir bölgesine (örneğin, ayak) uygulanmadığı ve dolaşımı zayıf olmadığı sürece, vücudun neresine uygulanırsa uygulansın etkilidir. Her gün farklı bir deri bölgesine uygulanmalıdır. Uygulama yerine, en az 2-3 gün boyunca tekrar uygulama yapılmamalıdır. En iyi uygulama yeri, göğsün kolay erişilen, statik ön ya da yan kısımları, kolun üst kısmına, kalça, karın ya da omuzdur. Uygulama yerindeki deri, sağlıklı, yarasız ve nispeten kırışıksız (katlanmayacak bir yerde), tüysüz, temiz ve kuru olmalıdır. Uygulanmadan önce uygulama yerine yağ, krem, losyon, vb. içeren kozmetik maddeler uygulanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Koroner arter hastalığının uzun süreli tedavisi; anjina pektorisin uzun süreli tedavisi ve önlenmesi (miyokart enfarktüsün yeterince tedavi edilmesinden sonra bile); kardiyak glikozidler, diüretikler, ADE inhibitörleri ya da arteryel vazodilatörlerle bir arada ağır kronik miyokart yetersizliğin uzun süreli tedavisi ve pulmoner hipertansiyonda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Transdermal flasterde kullanılan yapışkanlara aşırı duyarlılık, akut dolaşım yetmezliği (şok, baygınlık), kalp şoku (uygun önlemlerle yeterli bir end-diyastolik basınç sağlanamadığı sürece), şiddetli hipotansiyonda (sistolik kan basıncı 90 mmHg’den az olduğunda) kontrendikedir. Nitrat tedavisi sırasında sildenafil kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Sadece; hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, konstriktif perikart, perikart boşluğuna kan dolmasıyla kalbin sıkışması, akut miyokart enfarktüste olduğu gibi dolma basıncının düşük olması, sol ventriküler işlev yetmezliği (sol ventriküler yetmezlik), aort ve/veya mitral stenoz, kafatası basıncının arttığı hastalıklar, ortostatik fonksiyon bozukluğunda özel bir dikkatle ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Akut anjin ataklarının tedavisine uygun değildir. İdame tedavisi  başlanılan hastalara, sildenafil kullanmayacakları konusunda uyarıda bulunulmalıdır. Tedavi, sildenafil kullanmak için aksatılmamalıdır, çünkü, bu durumda angina pektoris geçirme olasılığı artar. Hamilelik sırasında sadece kesinlikle gerektiğinde ve sadece hekimin talimatıyla kullanılmalıdır. Gliserol trinitratın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hastanın, araba ve makine kullanma becerisine zarar verecek ölçüde tepki gösterme becerisini etkileyebilir. Alkol, bu etkiyi artırmaktadır.

 

Yan Etkileri:

En yaygın (hastaların %10’undan fazlası) istenmeyen reaksiyon baş ağrısıdır. Tedavinin başında ya da dozaj artırıldığında, hipotansiyon ve/veya ayaktayken baş dönmesi yaygın olarak gözlenmiştir. Bu semptomlar, sersemlik, uyku hali, refleks taşikardi ve bitkinlik hissiyle birlikte görülebilir. Nadiren (hastaların %1’inden azında), şiddetli de olabilen, bulantı, kusma, yüz ve boyunda kızarma ve alerjik deri reaksiyonları (örneğin, kızarıklık) görülebilir. Tek tük vakalarda eksfoliyatif dermatit meydana gelebilir. Organik nitratlarda şiddetli hipotansiyon yanıtları bildirilmiştir ve bunlar arasında, bulantı, kusma, huzursuzluk, solgunluk ve aşırı terleme yer almaktadır. Nadiren baygınlık görülebilir (bazen, bradiaritmi ve senkop ile birlikte görülebilir). Nadiren şiddetli hipotansiyon anjin semptomlarının artmasına yol açabilir. Hastalar, uygulama yerinde genellikle hafif bir kaşıntı ve yanma hissedebilir. Tedavi sırasında, hipoventilasyona uğrayan alveol alanlarındaki kan akışının nispeten yeniden dağılmasından ötürü geçici hipoksemi meydana gelebilir. Özellikle, koroner arter hastalığı olan kişilerde, bu durum miyokard hipoksiye yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, vazodilatörler vb. gibi kan basıncını düşürücü özellikteki ilaçlarla ve/veya alkolla birlikte kullanılması, hipotansif etkisini güçlendirebilir. Aynı etki, nöroleptikler ve trisiklik antidepresanlarla da meydana gelebilir. Erektil fonksiyon bozukluğu için kullanılan sildenafille kullanıldığında, nitrogliserinin kan basıncı düşürme etkisi artar. Bu etki artışı hayatı tehdit edici boyutlarda olabilir. Bu nedenle tedavi olan hastalar sildenafil kullanmamalıdırlar. Dihidroergotamin ile birlikte kullanıldığında, dihidroergotamin kan düzeyinin ve hipertansif etkisinin artabileceğini gösteren bildirimler bulunmaktadır. Nitrogliserin ve heparin etkileşimi gözardı edilemez.