1ilaç

CARDİOKET Ampul

Adeka 

 

Etken Madde(ler):

İzosorbid dinitrat 10 mg/10 ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 10 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ağır angina ve sol kalp yetmezliğiyle seyreden MI, sol kalp kalp yetmezliğinde uygulanacak doz 2-7 mg/saattir ve doz her olguya göre ayarlanmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda doz 10 mg/saate kadar yükseltilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Angina pektoris ataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir. Kontrollü klinik çalışmalarda egzersiz sırasında çekilen EKG ile izosorbitin angina pektorisli hastalarda egzersize toleransı artırdığı, ancak miyokard iskemisinin artmasına neden olmadığı gösterilmiştir. İzosorbitin oral yoldan, angina pektoris atağının oluşmasına neden olan olası durumlardan birkaç dakika önce alınmasıyla akut profilaksi sağlanır. Etkileri daha uzun sürede başladığı için oral yoldan alımın akut profilakside kullanılması uygun değildir. Ancak oral alımın angina pektorisin akut ataklarını hafiflettiği kontrollü klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Rahatlama, oral yoldan alımla 3-4 dakikada sağlanmaktadır. İzosorbit tek başına veya kardiyak glikozid ve diüretiklerle veya hidralazinle birlikte refrakter konjestif kalp yetmezliğinde ve diğer düşük kardiyak debi durumlarının tedavisinde uygulanmış ve etkili olmuştur. Sublingual tablet: Koroner arter hastalığına bağlı angina pektorisin önlenmesinde ve tedavisinde endikedir. Sublingual izosorbit dinitratın etkisinin başlama süresi, sublingual nitrogliserinden daha yavaş olduğundan akut anginal atağın tedavisi için ilk tercih değildir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İzosorbite karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Oral alınan izosorbitin akut miyokard enfarktüsünün ilk günlerinde yararlılığı tam olarak saptanamamıştır. Enfarktüsün erken döneminde organik nitrat tedavisi seçildiği takdirde hipotansiyonun zararlı etkileri gözönüne alınmalı ve hemodinamik izlemeyle sık klinik değerlendirme ihmal edilmemelidir. İzosorbit dinitratla çok düşük dozlarda bile ciddi ortostatik hipotansiyon görülebilir. Bu nedenle diüretik tedavisine bağlı olarak kan volümü azalmış olan veya sistolik kan basıncı 90 mm Hg'nin altında olan hastalarda ilaç uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Nitratlarla oluşan hipotansiyonla birlikte paradoks bradikardi ve anjina pektoris ağrısının artması görülebilir. Hipertrofik kardiyomiyopati sonucu oluşan anjina, nitrat tedavisiyle şiddetlenebilir. İlaca tolerans ve diğer nitrat ve nitritlere çapraz tolerans oluşabilir. Kalsiyum antagonistleriyle organik nitratların birlikte kullanılması halinde belirgin semptomatik ortostatik hipotansiyon oluştuğu bildirilmiştir. Böyle durumlarda her iki ilacın dozlarının ayarlanması gereklidir. Klinikte, laboratuvarda izole dokularda ve mesleki olarak nitrogliserine maruz kalanlarda yapılan çalışmalarda izosorbid dinitrat veya nitrogliserinin vasküler ve antianjinal etkilerine tolerans gelişebildiği gösterilmiştir. Önerilen dozda izosorbit dinitrat kullanan angina pektorisli hastalarda toleransın önemi henüz belli değildir. Anjinalı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda nitratlarla tedavinin kesilmesinden sonra anjinal atakların daha kolay oluşabildiği ve hemodinamik etkilerde rebound oluşabildiği görülmüştür. Bu gözlemlerin rutin klinik kullanımdaki önemi henüz bilinmemektedir. Ancak izosorbit dinitratla tedavinin sonlandırılmasında ilacın ani olarak değil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygun olur. Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. İzosorbit dinitrat sadece olası zararlarının göze alınabileceği durumlarda gebelere uygulanabilir. İlacın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. İlaçların çoğu süte geçtiğinden emziren annelere uygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır. Çocukluk çağında etkinlik ve güvenliği henüz kesinlik kazanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Baş ağrısı ve hipotansiyon doza bağımlıdır. Yaklaşık %25 sıklıkla rastlanan bazan ciddi ve inatçı olabilen baş ağrısı yanında ateş basmaları da oluşabilir. Postural hipotansiyon nedeniyle oluşan serebral iskemi sonucu geçici baş dönmesi ve yorgunluk atakları gibi belirtiler oluşabilir. Bazan normal tedavi dozlarında bile nitratların hipotansif etkilerine duyarlı kişilerde ciddi yan etkiler bulantı, kusma, kabızlık, huzursuzluk, solukluk, terleme ve kollaps, nadir olarak döküntü ve eksfolyatif dermatit oluşabilir. Bulantı ve kusma çok nadirdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nitratların hipotansif etkilerine duyarlı hastalarda alkolle bu duyarlılık artar. İzosorbit dinitrat doğrudan damar düz kasını etkiler, bu nedenle son ortak yolu damar düz kası olan diğer ajanların etkisi azalır ya da artar.