1ilaç

ZEDPREX Kapsül

Adeka 

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > SSRI'ler > Fluoksetin

 

 

Etken Madde(ler):

Fluoksetin hidroklorür 20 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

16 kapsül
24 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük dozu 20 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon, depresyona bağlı anksiyete, obsesif-kompülsif bozukluk, bulimia nervosa, panik atakları ve premenstrüel disforik bozukluk tedavisinde kullanılır. DSM III sınıflandırmasına göre majör depresyon tanısına uyan hastalarda olumlu sonuçlar alınmıştır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Fluoksetine aşırı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır. Fluoksetini bir MAO inhibitörü ile birlikte kullanan ve kısa bir süre önce flukosetin kullanımını bırakıp bir MAO inhibitörüne geçen hastalarda ciddi bazen ölümcül reaksiyonlar görüldüğü bildirilmiştir. Bir MAO inhibitörü ile birlikte ya da bir MAO inhibitörü bırakıldıktan sonraki 14 gün içerisinde kullanılmamalıdır. Fluoksetin ve major metabolitinin eliminasyon yarılanma süreleri çok uzun olduğundan Fluoksetin bırakıldıktan sonra bir MAO inhibitörüne geçmeden önce en az 5 haftalık bir süre geçmelidir.

 

Uyarılar:

Fluoksetin ile yapılan klinik çalışmalarda %4 oranında döküntü ve ürtiker görülmüştür. Nadir de olsa döküntü görülen hastalarda karaciğer, böbrek ve akciğerlerle ilgili olabilen ciddi sistemik olaylar gelişebileceğinden alternatif etiyolojisi bilinmeyen döküntü ya da benzer bir alerjik bulgu durumunda fluoksetin uygulaması durdurulmalıdır. Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15'inde anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk görülmüş, %5'i bu etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. Fluoksetin özellikle normal kilonun altındaki depresyonlu bireylerde belirgin kilo kaybına neden olabilir. Klinik çalışmalarda fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %1 kadarında hipomani ya da mani görüldüğü bildirilmiştir. Bir çok antidepresan ajan alkole bağlı MSS depresyonunu artırır. Bu nedenle diğer psikoaktif ilaçlarda olduğu gibi Fluoksetinin alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Fluoksetin ile tedavi edilmekte olan 6000'den fazla hasta arasından 12 hastada konvülsiyon izlenmiştir. Fluoksetin nöbet hikayesi olanlarda dikkatle uygulanmalıdır. Depresyonlu hastalarda intihar girişimi riski bulunduğundan yüksek riskli hastalar tedavinin başlangıcında yakından izlenmeli aşırı doz alma olasılığını azaltmak için reçeteye yazılan miktar en azda tutulmalıdır. Fluoksetin ve norfluoksetinin atılım yarılanma süreleri uzun olduğundan dozda yapılacak değişiklikler plazmaya ancak birkaç haftadan sonra yansır. Depresyonun yanı sıra sistemik hastalığı bulunan şahıslarda fluoksetin kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmadığından böyle hastalarda dikkatli olunmalıdır. MSS ile ilgili diğer bir ilacı da almakta olan hastalar yakından izlenmelidir. Fluoksetinin miyokardiyal enfarktüs ya da anstabl kalp rahatsızlığı geçirmiş bireylerdeki emniyeti araştırılmamıştır. Ancak çift kör çalışmaya alınan 312 hastanın EKG leri incelendiğinde kalp blokuna yol açan bir iletim bozukluğunun gelişmediği gözlenmiştir. Hastaların kalp atım sayıları dakikada 3 vuruş azalmıştır. Karaciğer yetmezliğinde fluoksetin ve norfluoksetinin atılım yarılanma süreleri uzayacağından sirozlu hastalarda doz azaltılmalı ya da doz aralığı uzatılmalıdır. Fluoksetinin ciddi böbrek yetmezliği olanlarda kullanımıyla ilgili bilgiler kısıtlı olduğundan böyle hastalarda dikkatli olunmalıdır. Fluoksetin glisemik kontrolü etkileyebilir, fluoksetin uygulayan diyabetli hastalarda antidiabetik ajan dozu ayarlanmalıdır. Psikoaktif ilaçlar düşünme, karar verme ve motor becerileri etkileyebileceklerinden hastalar otomobil ve tehlikeli makine kullanma yönünden uyarılmalıdır. Fluoksetin hayvanlarda ve insanlarda ilaç suistimali tolerans ya da fiziksel bağımlılık yönünden incelenmemiştir. Daha önce ilaç suistimali yaptığı bilinen hastaların yakın takibi gerekir. Fluoksetin EKT ile kullanımının yararını gösteren hiçbir klinik çalışma yoktur. Nadiren fluoksetin kullanan hastalara EKT uygulanmasıyla nöbetlerin uzadığı bildirilmiştir. Fluoksetin kullanan bazı hastalarda özellikle yaşlılar diüretik kullananlar ve volüm eksikliği bulunanlarda ilacın bırakılmasıyla ortadan kalkan hiponatremi görülmüştür. Fluoksetin ile bağlantısı kesin olarak bilinmemekle beraber, Fluoksetin tedavisindeki bazı hastalarda trombosit fonksiyonunun değiştiği ve laboratuvar testlerinde anormal sonuçlar alındığı kaydedilmiştir. Hamilelerde emniyeti kanıtlanmadığından kesin olarak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelere uygulamada çok dikkatli olunmalıdır. Çocuklarda güvenilirliği ve faydası kanıtlanmamıştır. Fluoksetinin yaşlı hastalarda kullanımı sistemik olarak araştırılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Fluoksetin ile en sık görülen yan etkilerin anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk gibi sinir sistemi şikayetleri sersemlik, yorgunluk ya da asteni; titreme, terleme, anoreksi, bulantı ve diyare gibi şikayetler olduğu bildirilmiştir. Sinir sistemi: Başağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, sersemlik, anksiyete, titreme, başdönmesi, titreme, yorgunluk, libido azalması. Sindirim sistemi: Bulantı, diyare, ağız kuruluğu, anoreksi, dispepsi, kabızlık, karın ağrısı, kusma, tat değişikliği. Deri: Terleme, döküntü, kaşıntı. Genel: Asteni, viral enfeksiyon, bacak ağrısı, görme bozukluğu, ateş. Solunum sistemi: Üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, nazal konjesyon, flu-like sendrom. Ürojenital sistem: Seksüel disfonksiyon, sık idrara çıkma. Kardiyovasküler: Ateş basması. Kullanıma sunulduktan sonra aplastik anemi, serebral vasküler kaza, konfüzyon, diskinezi, ekimoz gibi ilaca bağlı olmayabilecek advers etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Fluoksetin MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Triptofan ile birlikte kullanımı ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal bozukluğa yol açabilir. Bazı hastalarda birlikte kullanılan diazepamın yarılanma süresi uzayabilir. Fluoksetin lityum ile birlikte lityum düzeylerinde değişikliğe yol açabilir. Diğer antidepresanlarla birlikte kullanımı bu ajanlarla daha önce stabil olan kan düzeylerinin iki katının üstüne çıkmasına yol açabilir. Fluoksetinin santral sinir sistemini aktive eden diğer ilaçlarla kullanımı araştırılmamıştır.