1ilaç

JETMONAL Ampul  

Adeka 

 

 

Etken Madde(ler):

Lidokain HCl

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg/ml: 5 ml'lik 100 ampul, 100 mg/ml: 5 ml'lik 3 ampul, 20 mg/ml: 10 ml'lik 50 ampul, 20 mg/ml: 10 ml'lik 10 ampul, 20 mg/ml: 5 ml'lik 5 ampul, 100 mg/ml: 5 ml'lik 100 ampullük ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Kardiyak aritmilerin tedavisinde: Ventriküler aritmilerin tedavisinde i.m. veya i.v. olarak uygulanır. Lidokain, ventriküler aritmilerde genellikle i.v. yükleme dozu şeklinde kulanılır. Yetişkinlerde i.v. yükleme dozu 25-50 mg/dak olacak şekilde 50-100 mg'dır (enjeksiyon 2 dakikada yapılır). Alternatif olarak, 1-1.5 mg/kg olarak da verilebilir. Yükleme dozuyla istenen cevap alınamazsa 25-50 mg veya 0.5-0.75 mg/kg'lık ikinci bir doz 5-10 dakika içerisinde uygulanabilir. 1 saat içinde 200-300 mg'dan daha yüksek bir doz uygulanmamalıdır. Konjestif kalp yetmezliği veya kardiyojenik şoku olan hastalarda daha düşük bir yükleme dozu uygulanmalıdır. Oral antiaritmik tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda normal kalp ritmini sağlamak için lidokainin idame infüzyonu gerekli olabilir. İnfüzyon 2-4 mg/dak olacak şekilde %0.1-0.2'lik Jetmonal %2 infüzyon çözeltisinden dakikada 20-40 damla, 24 saatte 3-6 g verilir. Konjestif kalp yetmezliği ve karaciğer hastalığı olanlarda infüzyon hızı düşürülmelidir. Renal yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir. İnfüzyon tedavisi hastanın kardiyak ritmi düzenli hale gelince veya toksisitenin ilk belirtileri görülünce bitirilmelidir. İnfüzyon tedavisi 24 saatten uzun sürdürmek genelde gereksizdir. İdame tedavisi şartsa oral bir antiaritmik ajan bunun için uygundur. Lidokain HCl'in i.m. dozu 70 kg'lık bir yetişkin için 300 mg veya yaklaşık 4.3 mg/kg'dır. Eğer gerekliyse ilk enjeksiyondan 60-90 dakika sonra ikinci bir doz uygulanabilir. İdame tedavisi gerekli olduğu takdirde lidokainin i.v. infüzyonu veya oral uygulaması tercih edilir. Pediyatrik dozajı belirleyecek yeter sayıda kontrollü klinik çalışma yapılmamıştır. Lokal anestezik olarak; infiltrasyon anestezisinde 5-300 mg doz aralığında kullanılır. Epidural anestezide: 250-300 mg uygulanır. Sinir blokajında: 225-300 mg dozunda kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Ventriküler aritmilerde (ekstrasistoller ve taşikardiler), enfarktüste, kalp ameliyatları sırasında mekanik tahrişlerde, kalp katerizasyonu ve angiyokardiyografi gibi diagnostik müdahalelerde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amid tipi lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde, Stokes-Adams ve Wolf-Parkinson-White sendromlarında, şiddetli sinoatriyal, atriyoventriküler ve intraventriküler bloklarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkileri ortadan kaldırabilecek cihaz, oksijen ve hayat kurtarıcı ilaçların hemen kullanılabilecek şekilde el altında bulundurulması gerekir. Enjeksiyon sırasında hasta devamlı olarak EKG monitöründen izlenmelidir. Lidokain ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, şok ve karaciğerle böbrek yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz yarıya indirilir. Sinüs bradikardisi ve inkomplet kalp bloğu olan hastalarda ektopik ventriküler vuruşların tedavisi için lidokain verilmesi gerektiğinde önce kalp ritmi atropin, isoproterenol veya pacemakerle hızlandırılmalıdır. Aksi halde ağır aritmiler ve tam blok belirebilir. Lidokain gebelerde ancak ciddi endikasyon varsa kullanılmalıdır. Hayvan deneylerinde lidokainin teratojen etkisi görülmemiştir. Ancak insanlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Lidokainin anne sütüyle bebeğe geçip geçmediği bilinmediğinden, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılar lidokainin etkisine daha duyarlı olduklarından 65 yaşın üstündeki hastalarda doz yarıya indirilmeli ve dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Dozu iyi ayarlanırsa yan etkileri azdır. Dozu fazla gelirse başlangıçta uyuşukluk, paresteziler, ataksi, dizartri, nistagmus, dezoriyantasyon ve ajitasyon gibi nispeten hafif SSS belirtilerine neden olur. Bunlar ortaya çıktığında doz azaltılmazsa konvülziyonlar, solunum depresyonu ve koma gelişebilir. Özellikle karaciğer bozukluğu olanlarda ve kalp debisinin düşük olduğu durumlarda doz azaltılmazsa, eliminasyonun yavaşlaması nedeniyle, intoksikasyon belirtileri kolay ortaya çıkar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lidokain diğer antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında kalp üzerinde additif etki görülebilir. Hidantoin antikonvülsanları alanlara lidokain verildiğinde kardiyodepresan etki görülebilir. Beta-adrenerjik reseptör antagonistleri karaciğer kan akımını azaltarak lidokainin hepatik metabolizmasını yavaşlatabilir ve toksisitesini artırabilir. Simetidinle birlikte kullanıldığında lidokain metabolizması yavaşlayarak kan konsantrasyonları yükselebilir. Nöromüsküler blok yapan ilaçlar, örneğin süksinilkolin klorür yüksek dozda i.v. lidokainle birlikte verilirse nöromüsküler blok etkisi potansiye edilir.