1ilaç

BOTOX Flakon

 A. İbrahim 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Esansiyel Tremor > Botilinum Toksini A

 

Etken Madde(ler): Botulinum toksini 100 IU

 

Piyasa Şekilleri:

 

1 flakon

 

Kullanım Şekli: Blefarospazm: Önerilen başlangıç dozu 1.25-2.5 IU'dir ve üst göz kapağında medial ve lateral orbicularis oculi'ye ve alt göz kapağında lateral orbicularis oculi'ye enjekte edilir. Kaşta, lateral orbicularis ve yüzün üst bölgesinde, eğer bu bölgelerdeki spazmlar görmeyi etkiliyor ise, ek alanlara da enjeksiyon yapılabilir. Her bir tedavi yaklaşık olarak üç ay sürer, bunu takiben işlem çeşitli defalar tekrarlanabilir. Başlangıç dozu bir göz için 25 IU'yi aşmamalıdır. Blefarospazm tedavisinde toplam doz 12 haftada bir 100 IU'yi aşmamalıdır. Hemifasiyal spazm: Hemifasiyal spazmı ya da VII. sinir hastalığı olan hastalar unilateral blefarospazm gibi tedavi edilmelidir. Spazmodik tortikolis (servikal distoni): Kas gruplarının sayısına ve şiddetine göre dozaj, bireysel farklılıklar gösterebilir. Ayrı ayrı kasların izole edilmesinde herhangi bir zorluk durumunda, enjeksiyonlar elektromiyografi yardımıyla yapılmalıdır. Herhangi bir alana 50 IU'den fazlası verilmemelidir. Sternomastoid'e 100 IU'den fazlası verilmemelidir. Disfaji insidansını en aza indirmek için sternomastoid bilateral olarak enjekte edilmemelidir. Tedavinin ilk kürü için toplam 200 IU'den fazlası enjekte edilmemelidir, başlangıç yanıtına göre daha sonraki kürlerde ayarlamalar yapılmalıdır. Herhangi bir oturumda toplam 300 IU'lik doz aşılmamalıdır. Pediyatrik serebral palsi /spastik dipleji: Etkilenen gastrocnemius kasında medial ve lateral başlarının her iki kenarına uygulanır. Hemiplejide önerilen başlangıç dozu etkilenen bacakta toplam 4 IU/kg şeklindedir. Diplejide önerilen başlangıç dozu 6 IU/kg, etkilenen bacaklar arasında paylaştırılır. Toplam doz 200 IU'yi aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:
12 yaş ve üzerindeki hastalarda selim esansiyel blefarospazm ve  VII. sinir bozukluklarının da içinde olduğu, distoniye bağlı strabismus ve blefarospazm tedavisinde, erişkinlerde servikal distoni ile ilişkili boyun ağrısının ve anormal baş pozisyonunun şiddetini azaltmak için servikal distoni tedavisinde, 2 yaş ve üzerindeki ambulatuvar pediyatrik serebral palsi hastalarında spastisiteye bağlı dinamik equinus ayak deformitesi tedavisinde endikedir. Erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar: Orbicularis kasına enjeksiyonunu takiben göz kırpmada azalma, özellikle VII. sinir hastalığı olan hastalarda olmak üzere, korneanın açığa çıkmasına, inatçı epitel harabiyetine ve kornea ülserine yol açabilir. İşlem yapılan gözlerde dikkatli bir kornea hassasiyeti incelemesi, ektropiyondan kaçınmak için alt göz kapağı alanına enjeksiyondan sakınılması ve herhangi bir epitel harabiyetinin yoğun tedavisi gereklidir. Çocuklardaki blefarospazm, hemifasiyal spazm ve ilişkili fokal distoniler ya da spazmodik tortikolis'in tedavisinde güvenilirlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Gebelik ya da emzirme sırasında kullanım güvenilirliği saptanmamış olup C kategorisinde yer almaktadır. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir.

 

Yan Etkileri: Yan etkiler, yanlış yere enjeksiyonuyla komşu kas gruplarının geçici paralizisine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Aşırı dozlar enjeksiyon alanından uzaktaki kaslarda da paraliziye neden olabilir. Blefarospazm ve hemifasiyal spazm tedavisinde, en yaygın olarak bildirilen yan etkiler pitosis, vertikal deviasyon, gözyaşı artışı ve irritasyondur (gözde kuruluk, lagoftalmi ve fotofobi dahil). Nadiren ektropiyon, keratit, diplopi ve entropiyon bildirilmiştir. Gözkapağı yumuşak dokularında kolayca ekimoz ortaya çıkmaktadır. Enjeksiyondan hemen sonra enjeksiyon alanına hafif bir basınç uygulanarak bu olay en aza indirilebilir. Önceden blefarospazm nedeniyle hareketsiz olan hastalarda, tedaviyi takip eden üç hafta içinde  aşırı yorgunluğa bağlı kardiyak kollaps gelişmiştir. Böyle hareketsiz hastalarda uygulama sonrası, aktivitelerinin yavaşça ve dikkatlice tekrar kazandırılmasına dikkat edilmelidir. Botulinum toksini tedavisini takiben bir kapalı açı glokom vakası bildirilmiştir. Spazmodik tortikolis tedavisinde en sık olarak bildirilen yan etkiler: Disfaji, enjeksiyon bölgesinde ağrı ve acı, lokal zayıflık ve semptomatik genel zayıflık/halsizliktir. Dolayısıyla, dozaj daha küçük kas boyutuna uyarlanmıştır. Diğer advers etkiler bulantı, sersemlik, başağrısı, uyuşukluk, katılık ve çürüme izleridir.

 

İlaç Etkileşimleri: Botulinum toksininin etkisi aminoglikozid antibiyotikler veya tübokürarin tipi kas gevşeticiler gibi nöromüsküler iletiyi etkileyen diğer ilaçlarla güçlenebilir. Aminoglikozidler veya spektinomisin ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Botulinum toksini ile tedavi edilen hastalarda polimiksinler, tetrasiklinler ve linkomisin dikkatli kullanılmalıdır. Kas gevşeticileri de dikkatli kullanılmalıdır, belki de kas gevşeticinin başlangıç dozu azaltılabilir veya uzun etkililerden ziyade verküronyum veya atrakuryum gibi orta derecede etkili ilaçlar kullanılabilir.