1ilaç

OGASTRO Mikropellet Kapsül  

 ABBOTT

 

 

Etken Madde(ler):

Lansoprazol

 

Piyasa Şekilleri:

15 mg: 30 mikropellet kapsül
Üretilmiyor
30 mg: 14 mikropellet kapsül
Üretilmiyor

 

Kullanım Şekli:

Duodenal Ülser Tedavisi: Yetişkinler için tavsiye edilen oral doz 4 hafta süreyle günde 1 defa sabahları aç karnına 30 mg'dır. Gastrik Ülser Tedavisi: Yetişkinler için tavsiye edilen oral doz 4 hafta süreyle günde 1 defa sabahları aç karınına 30 mg'dır. Gerekirse 2-4 hafta daha devam edilebilir. Reflü özofajit (erosif) tedavisi: Yetişkinler için tavsiye edilen oral doz 4-8 hafta süreyle, günde 1 defa sabahları aç karnına 30 mg'dır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Lansoprazol, peptik ülser ve reflü özofajitin idame tedavisinde henüz güvenirliği belirlenmediği için endike değildir. Lansoprazol mikropellet kapsülleri sabahları aç karnına alınmalıdır. Hastalar kapsüllerin açılmaması, çiğnenmemesi veya ezilmemesi konusunda uyarılmalıdır. Kapsüller bir bütün olarak yutulmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Duodenal ülser, H. pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser, gastrik ülser, NSAİ ilaçlar ile ilişkili gastrik ülser, gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajit, Zolinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları, 1-17 yaş pediyatrik hastalarda görülen semptomatik gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajitin kısa süreli tedavisinde de kullanılmaktadır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lansoprazole karşı aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

18 yaşın altındakilerde güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmediğinden, kullanılmamalıdır. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yaşlılarda, mide asit salgısı ve diğer mide fonksiyonları yaşa bağlı olarak azalabilir. Bu grup yaşlılarda, dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma düzeyi eğrisinin altındaki alan (AUC) artar ve ilacın atılımı gecikir. Bu yüzden günde 30 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Yüksek dozlarla yapılan hayvan araştırmalarında, lansoprazolün fetüs kanında anne kanına göre daha yüksek yoğunluklara ulaştığı, tavşanlarda fetüs mortalitesinde yükselmeye neden olduğu saptanmıştır. Bu yüzden, gebelerde ya da gebe kalma olasılığı yüksek olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Lansoprazol, anne sütüne geçer. Olası riskler yüzünden emzirenlerde kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık belirtileri görülebilir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıktığı hastalarda, tedaviye son verilmelidir. Bazı hastalarda karaciğer transaminazlarında yükselme görülebileceğinden, özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalar yakından izlenmelidir. Ayrıca ender olarak; anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare, bulantı, ağız kuruluğu , karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali ya da uykusuzluk ve ateş görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lansoprazol, sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Lansoprazolün teofilin ile birlikte kullanımı teofilin klirensinde minör (%10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle, teofilin ile birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir. Lansoprazolün sukralfat ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden, lansoprazol sukralfat alımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır. Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli oIduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir. Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.