1ilaç

SYNAGIS IM Flakon

 ABBOTT

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Respiratuar Sinsisyal Virüs > Palivizumab

 

 

Etken Madde(ler):

Palivizumab

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg: 1 i.m. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Synagis yalnızca intramüsküler kullanım içindir. Synagis'in tek kullanımlık flakonu koruyucu madde içermez ve kullanıma hazırlandıktan (rekonstitüsyondan) sonra 3 saat içinde uygulanmalıdır. Önerilen dozu vücut ağırlığına göre 15 mg/kg olup; toplumdaki RSV risk sezonu boyunca ayda bir uygulanmalıdır. İlk doz, RSV sezonu başlamadan önce uygulanmalıdır ve takip eden dozlar RSV sezonu boyunca aylık olarak uygulanmalıdır. Reinfeksiyon riskinden korunmak için, Synagis uygulanan RSV ile enfekte çocuklara, RSV sezonu boyunca, her ay Synagis uygulanmasına devam edilmelidir. Aseptik bir teknik kullanarak tercihan uyluğun anterolateral yanına intramüsküler yoldan 15 mg/kg dozunda verilmelidir. Gluteal kas rutin enjeksiyon yeri olarak kullanılmamalıdır çünkü siyatik sinire hasar verme riski vardır. 1 ml'nin üzerinde olan enjeksiyon hacimleri, bölünmüş dozlar halinde uygulanmalıdır. Enjeksiyonluk su hariç başka bir ilaçla veya dilüentle karıştırılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Respiratuvar sinsisyal virusun (RSV) F proteininin A antijenik bölümündeki bir epitopa yönelik olarak rekombinant DNA teknolojisiyle üretilmiş hümanize bir IgG1 monoklonal antikordur. Yüksek RSV hastalığı riski taşıyan pediyatrik hastalarda RSV'nin neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde; 24 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen, diüretik, steroid ve bronkodilatör) bronkopulmoner displazisi olanlarda ve bronkopulmoner displazisi olmaksızın 35 haftadan küçük (gestasyon yaşı) (prematüre bebek) olanlarda profilaktik olarak sezon başlangıcında, kullanılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Palivizumaba veya ilacın içerdiği maddelerden birine veya diğer hümanize monoklonal antikorlara karşı ağır reaksiyon öyküsü olan pediyatrik hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Palivizumab uygulamasını takiben anaflaktoid reaksiyonlar gözlenmemiştir ama palivizumab gibi proteinlerin enjeksiyonundan sonra anaflaktik ve alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Eğer anaflaksi veya ciddi alerjik reaksiyonlar oluşursa; epinefrin (1:100) uygulanmalı ve destekleyici tedavi sağlanmalıdır. Her intramüsküler enjeksiyonda olduğu gibi, trombositopeni veya başka bir koagülasyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Oluşmuş RSV hastalığında güvenilirliği ve etkinliği gösterilmemiştir. Gebelik kategorisi C'dir. Erişkinlerde kullanım için endike değildir. Hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Gebe kadınlara verildiğinde fetusta hasara neden olup olmadığı veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Uygulanan hastalarda görülen yan etkiler: Üst solunum yolu enfeksiyonu, otitis media, rinit, döküntü, ağrı, herni, SGOT artışı, farenjit. Hastaların %1'inden fazlasında bildirilen diğer advers etkiler: Öksürük, hırıltılı nefes (wheezing), bronşiyolit, pnömoni, bronşit, astım, krup, dispne, sinüzit, apne, büyüme-gelişme geriliği, sinirlilik, diyare, kusma ve gastroenterit, SGPT artışı, karaciğer fonksiyon anormalliği, ilacın enjeksiyon yerinde reaksiyon, konjunktivit, viral enfeksiyon, oral moniliyaz, fungal dermatit, egzama, sebore , anemi ve flu sendromudur. Bu advers olayların plasebo gruplarındaki insidansı benzer düzeydedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İlaç-ilaç etkileşim çalışmaları yapılmamıştır ve bu konuda bir rapor bildirilmemiştir.