Epilepsinin Kontrolü

Barbeksaklon
Etosüksimid
Fenitoin
Fenobarbital
Gabapentin
Karbamazepin
Lamotrijin
Levetirasetam
Okskarbazepin
Primidon
Sodyum Valproat
Tiagabin
Topiramat
Vigabatrin

Klonazepam
Klobazam
Asetazolamid