Antibiyotik İlaçlar

Penisilinler
Sefalosporinler ve Diğer Beta Laktamlar
Tetrasiklinler
Aminoglikozidler
Makrolidler
Klindamisin ve Linkomisin
Diğer Antibakteriyaller
Sülfonamidler ve Trimetoprim
Tüberküloz ilaçları
Lepra İlaçları
Metronidazol ve Tinidazol
Kinolonlar
İdrar Yolu Enfeksiyonları