XIBAC Film Tablet

Sandoz

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Geniş Spektrumlular

 

 

Etken Madde(ler):

Amoksisilin trihidrat 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

16 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

12 yaş ve üzeri erişkinlerde günlük amoksisilin dozu; 1.5-3 g'dır. Amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250-500 mg uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün uygulanır. A grubu beta-hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu orta ve ağır enfeksiyonlarda 8 saatte bir 500-1000 mg uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda 8 saat ara ile 40 mg/kg/gün uygulanır. Komplikasyonsuz gonorede tek doz 3 g önerilir. Sifiliz şüphesi olan gonore vakalarında gerekli testler uygulanmalı ve hastalar en az 4 ay takip edilmelidir. H. pylori eradikasyonu: Günde 2 kez 1000 mg dozunda amoksisilinin, günde 2 kez 500 mg klaritromisin ve günde 2 kez bir proton pompası inhibitörü ile kombine kullanılması önerilir. Kreatinin klirensi 10-30 ml/dk arasında olan hastalara hastalığın şiddetine göre günde 2 kez 500-250 mg amoksisilin önerilir. Kreatinin klirensi 10 ml/dk'den düşük olan hastalarda ise hastalığın şiddetine göre günde 1 kez 500-250 mg önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların (Staphylococcus aureus (penisilinaz salgılamayan), alfa ve beta-hemolitik streptokoklar, Streptococus faecalis, Diplococcus pneumoniae gibi gram pozitif mikroorganizmalar ile Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, E. coli ve Proteus mirabilis gibi gram negatif mikroorganizmalar) neden olduğu; tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları; sistit, üretrit piyelonefrit, gonore, septik abortus, adneksit, ve puarperal enfeksiyonlar gibi ürojenital sistem enfeksiyonları; flebit, abse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjit tedavisinde kullanılır. Patojen mikroorganizmaların amoksisiline duyarlılığının belirlenmesi için bakteriyolojik incelemeler yapılmalı, gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

 

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi, bazen de öldürücü aşırı anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tipreaksiyonlar özellikle çeşitli alerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamalarda oral uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve alerjik reaksiyon görüldüğünde amoksisilin tedavisi kesilerek bu durumlarda genellikle kullanılan antihistaminikler presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanılımını gerektirir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (Candida) ya da bakteriyel (Enterobacter, Pseudomonas) süperenfeksiyonlar gelişebilir, bu gibi durumlarda amoksisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikroorganizmalara etkili ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinden Clinitest Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glukoz testlerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glukozun enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanıklı testler ile aranması uygundur. Amoksisilinin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Amoksisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yan etkilere genellikle penisilinlere duyarlı kişilerde alerji, astım, saman nezlesi ya da ürtiker gibi özgeçmişi olanlarda rastlanır. Glosit, stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit (bu reaksiyonlar genellikle oral formlarla ilgilidir) gibi gastrointestinal; eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazen eksfoliyatif dermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetik sistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de bunun klinik önemi bilinmemektedir. Enfeksiyöz mononükleoz olgularında amoksisilin uygulaması alerjik deri reaksiyonlarını daha kolayca ve de daha ciddi bir şekilde ortaya çıkartacağından bu vakalarda amoksisilin kullanılmamalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Amoksisilin, digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarin ile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

2017© 1ilac.com Tüm hakları saklıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen hekiminize danışınız.