ORACEFTİN Film Tablet

FAKO 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefuroksim

 

 

Etken Madde(ler):

Sefuroksim aksetil

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 10 film tablet
250 mg: 20 film tablet
500 mg: 10 film tablet
500 mg: 14 film tablet
500 mg: 20 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Tablet tercihan yemeklerden sonra kullanılır. Oraceftin süspansiyon ise yemeklerden sonra alınmalıdır. Erişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar: Genel olarak önerilen doz günde iki kez 250 mg'dır. Daha ciddi enfeksiyonlar ile daha az duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda doz günde iki kez 500 mg'a yükseltilebilir. Üriner enfeksiyonlarda mutad doz günde iki kez 125 mg veya 250 mg'dır. Komplike olmayan gonore tedavisinde 1 g'lık tek bir doz uygulanır. Bebekler ve 12 yaşa kadar olan çocuklar: Genel olarak önerilen doz günde iki kez 125 mg olup, tedavi süresi 5-10 gündür. Farenjit ve tonsilit tedavisinde doz; 10 gün süreyle günde iki kez 125 mg veya ikiye bölünmüş olarak 20 mg/kg/gün'dür. Orta kulak iltihabı olan çocuklarda doz; 10 gün süreyle günde iki kez 250 mg veya ikiye bölünmüş olarak 30 mg/kg/gün'dür. İmpetigo tedavisinde doz; 10 gün süreyle ikiye bölünmüş olarak 30 mg/kg/gün'dür. Streptococcus pyogenes'e (grup A beta-hemolitik streptokoklara) bağlı enfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritten sakınmak için sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır. 3 aylıktan daha küçük çocuklarda kullanımı denenmemiştir.

 

 

Endikasyonları:

Sefuroksim'in etkili olduğu mikroorganizmalar: Gram Negatif Mikroorganizmalar: Haemophilus influenzae (Ampisilin'e dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil), Escherichia coli, Klebsiella türleri (K. pneumoniae dahil), Enterobacter türleri, Citrobacter türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Proteus mirabilis, Proteus inconstans, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Moraxella (Branhamella) catarrhalis (Ampisilin'e dirençli suşlar dahil). Gram Pozitif Mikroorganizmalar: Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil Metisilin'e dirençli türler hariç), Staphylococcus epidermidis (Penisilinaz üreten türler dahil Metisilin'e dirençli türler hariç), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (ve diğer beta hemolitik streptokoklar), Streptococces group B (Streptococcus agalactiae). Anaerob Mikroorganizmalar: Gram pozitif ve gram negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil); gram pozitif basiller (Clostridium türleri dahil) gram negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil), Propionibacterium türleri. Diğer Organizmalar: Borrelia burgdorferi. Sefuroksim aksetil antibiyotiğe hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda etkilidir. Bu enfeksiyonların başlıcaları şunlardır: Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit ve pnömoni gibi. Üst solunum yolu enfeksiyonları: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; otitis media, sinüzit, tonsillit farenjit gibi. Üriner ve genital sislem enfeksiyonları: Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Furonkül, piyoderma, impetigo gibi. Gonore: Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisittir. Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklardaki erken Lyme hastalığında ve bunu takiben geç Lyme hastalığının önlenmesinde endikedir.

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sefuroksim penisilinlere duyarlı olan şahıslarda genellikle emniyetle kullanılabilmekteyse de bazı sefalosporinler ve penisilinler arasında çapraz reaksiyonlar bildirilmektedir. Bu nedenle penisilinlere karşı anafilaktik reaksiyonlar göstermiş olan hastalarda dikkatli davranılmalıdır. Allerjik reaksiyonların ortaya çıkması halinde derhal ilaç kesilmelidir. Gerekirse uygun ajanlarla (presöraminler, antihistaminikler, kortikosteroidler gibi) hasta tedavi edilmelidir. Uzun süreli tedaviler, antibiyotiğe hassas olmayan mikroorganizmaların (Ör: Candida, Enterokoklar, Clostridium difficile) aşırı üremesine neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit meydana gelebilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında veya sonrasında ağır diyare görülmesi halinde ilacın kesilmesi ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi (oral vankomisin gibi) gerekebilir. Lyme hastalığının Sefuroksim ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (titreme, ateş, tansiyonda önce yükselme sonra düşme) görülebilir. Bu reaksiyonun antibiyotiğin hastalığa neden olan patojen, (Borrelia burgdorferi) üzerindeki bakterisid etkisinden kaynaklandığı hastaya açıklanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Sefuroksimin embriyopatik veya teratojenik etkisi görülmemiştir. Ancak diğer bütün ilaçlar gibi hamileliğin ilk aylarında dikkatle ve doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde dikkatli davranılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Sefuroksim genellikle çok iyi tolere edilir. Sefuroksim kullanımı ile bazı şahıslarda bulantı, kusma, diyare, nadiren psödomembranöz kolit, baş ağrısı, entema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis (egzantemik nekrolizis), deride kızarıklık, hipersensibiliteye bağlı olarak ürtiker, ateş, prüritis, serum hastalığı, çok nadir olarak anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, serum bilirubin ve karaciğer enzimlerinde geçici yükselmeler (SGPT, SGOT ve LDH), nadiren geçici eozinofili görülebilmektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar Sefuroksimin biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası absorbsiyonda görülen artışı ortadan kaldırabilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs testi pozitif bulunmuştur. Bu durum kanın cross matching'ini değiştirebilir. İdrarda glikoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling solüsyonu, Clinitest), Sefuroksim bu testleri bozabilmekte ve yalancı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Sefuroksim, kan şekeri tayininde kullanılan ferrisiyanid testinden de yalancı negatif sonuçlar alınmasınaneden olabilmektedir.

2017© 1ilac.com Tüm hakları saklıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa lütfen hekiminize danışınız.